مسجد ساروتقی

بنا در فاصله بین بازار مقصود بیک و بازارچه حسن آباد، در مجاورت امامزاده احمد واقع گردیده و در سال ۱۰۵۳ هجری توسط محمد تقی – فرزند هدایت الله تبریزی – معروف به ساروتقی، صدراعظم شاه صفی و شاه عباس دوم، مقتول ۱۰۵۵ ه-. ق، به همراه بناهای دیگری ساخته شده است . بنای مسجد…