مسجد علیقلی آقا

در محله بید آباد نزدیک چهارسوی قدیمی مجموعه بناهایی وجود دارد که به نام علیقلی آقا مشهور است. علیقلی آقا یکی از خواجه سرایان نیکوکار زمان شاه سلطان حسین صفوی بود که در زمان حیات، مسجد و بازار و سرا و چهار سوی زیبایی به نام خود ساخت. در جلو مسجد علیقلی آقا مادی فدن…