مسجدظلمات

یکی از مساجد بسیار زیبا و جالب اصفهان مسجد مقصود بیک است. این مسجد که در شمال شرقی میدان نقش جهان قرار دارد در بین مردم به مسجد ظلمات نیز معروف است. علت اینکه آن را به این نام نیز می خوانند این است که در محله ای که در آن روزگار تکیه ظلمات نامیده…