عمارت باغ فردوس

باغ فردوس و بنای آن را حسین علی خان معیر الممالک، داماد فتحعلی شاه ( در گذشته به سال 1274ق ) بنیاد نهاد. پس از او پسرش دوست علی خان معیر الممالک، به تکمیل آن پرداخت و ساختمانی زیبا و مفصلی زیر نظر معماران اصفهانی و یزدی، در آن باغ ایجاد کرد، و به سنگ…