رصد خانه مراغه

 با نام مراغه بیش از هر وقت از زمان انتخاب آن به پایتختی ایران در عهد هولاکو (656هجری) در نوشته ها و منابع تاریخی برخورد می کنیم. در نوشته ها و متن های تاریخی چنین آمده که پس از انتخاب مراغه به عنوان پایتخت توسط هولاکو در پی فتح بغداد ، بر اثر تقاضا و…