رباط‌ سنگی‌ شاه‌ عباس‌ صایین‌

این بنا در ده کیلومتری جاده قدیم نیر- سراب قرار دارد. این کاروانسرا در برفگیرترین گردنه های کشور یعنی گردنه ی صائین قرار دارد. این کاروانسرا در دوره صفوی به فرمان شاه عباس بنا شده است. ساختار عمده این بنا را سنگ و ملات اتصال دهنده سنگهای ساروج است. این بنا به سه سالن تقسیم…