دروازه درب کوشک

دروازه درب کوشک مربوط به دوره صفویه است و در اصفهان، واقع شده و این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. رکوشک از آثار به جاي مانده از دوران آق قويونلوها در اصفهان بوده و در دوره حکمراني ابوالمعظم رستم بهادر خان از امراي اين سلسله بنا شده است….