ﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﻟﺴﺎدات

ﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﻟﺴﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دوره ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن اﺳﺖ و در ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن، ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﮐﻮﭼﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ
اﺛﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٢ ﻓﺮوردﯾﻦ ١٣۴۶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهٔ ﺛﺒﺖ ۶۴٢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

112156
ﺳﮫ ﺗﻦ از ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻲ ﮐﺎظﻢ (ع) ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎي اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﺤﺎق , اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﻨﺼﻮر و اﻣﺎﻣﺰاده رﺿﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده
ﯾﺤﯿﻲ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻧﻘﻲ (ع) در آن ﻣﺪﻓﻮن ھﺴﺘﻨﺪ.

112140
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻘﻌﮫ ﻣﺘﺒﺮﮐﮫ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪاﻟﺴﺎدات ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﻨﺎﯾﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻗﺮن ھﺸﺘﻢ ھﺠﺮي اﺳﺖ
ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﮫ ﺿﺮﯾﺢ ﮐﮫ از اﺑﺘﺪاي اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ٩٠ آﻏﺎز ﺷﺪ، ﺑﮫ ﺷﮑﻠﻲ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
روﻧﻤﺎﯾﻲ در روز وﻻدت ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ (ﻋﺞ) آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

112180
اﯾﻦ ﺳﮫ ﺿﺮﯾﺢ از ﺟﻨﺲ ﻣﺲ و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﺧﻄﻮط ﻗﺮآﻧﻲ آن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ از ھﻨﺮ ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎري و اﺷﻌﺎر ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ
روي آن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آب طﻼ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

112135