مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی

۲۷۹۲ مسجد جامع میلان آذربایجان شرقی اسکو ۱۴/۰۱/۱۹۶۰
۷۳۷۲ گورستان قدیمی اسفنجان آذربایجان شرقی اسکو ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۳۷ مسجد اوجوزلو آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۶۵ قیز قلعه آذربایجان شرقی اسکو ۲۱/۰۵/۶۲
۹۴۷۶ حمام آقا آذربایجان شرقی اسکو ۱۳۸۲/۵/۱۴
۱۷۹ مقبره شیخ شهاب‌الدین آذربایجان شرقی اهر ۱۸/۴/۱۳۱۱
۶۲۸ قلعه داغ (قلعه نو دوز) آذربایجان شرقی اهر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۷۹۵ کتیبه میخی اوراتویی سقندل آذربایجان شرقی اهر ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۲۵۱۵ گنبد الله الله آذربایجان شرقی اهر ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۶۹۲ روستای اشتبین آذربایجان شرقی اهر ۱۹/۰۹/۱۹۵۹
۶۱۵۳ مسجد جامع اهر آذربایجان شرقی اهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۲ بازار اهر آذربایجان شرقی اهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۶۶ تپه هفت چشمه آذربایجان شرقی آذرشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۹۴۱۷ حمام چهار سوق آذربایجان شرقی آذرشهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۶۶۷۵ کول تپه آذربایجان شرقی بستان آباد ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۶۷۶ تپه قره بابا آذربایجان شرقی بستان آباد ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۷۵۳۸ تپه چاناغ بلاغ آذربایجان شرقی بستان آباد ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۹۸ تپه قلعه قره چمن آذربایجان شرقی بستان آباد ۲۱/۰۵/۶۲
۹۷۰۳ تپه دیرمان تپه سی آذربایجان شرقی بستان آباد ۱۳۸۲/۵/۲۷
۷۸۹ مسجد جامع مهرآباد (بناب) آذربایجان شرقی بناب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۷۹ مسجد میدان بناب(مسجدگزاوش) آذربایجان شرقی بناب ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۱۶۱۲ مسجد اسماعیل بیک آذربایجان شرقی بناب ۱۶/۰۲/۱۹۳۸
۱۶۱۴ مسجد کبود آذربایجان شرقی بناب ۱۶/۰۲/۱۹۳۸
۲۵۱۴ حمام مهرآبادی آذربایجان شرقی بناب ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۳۰۸۴ قره تپه ……………….. آذربایجان شرقی بناب ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۸۲۲ حمام حاج فتح‌ا…. آذربایجان شرقی بناب ۰۱/۱۲/۱۹۶۰
۳۹۶۹ منزل سیف‌العلما آذربایجان شرقی بناب ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۱۵۰ تپه حاج ولی (حسینعلی ) آذربایجان شرقی بناب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۵۱ تپه باستانی دریا تپه سی آذربایجان شرقی بناب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۱ محوطه تاریخی – فرهنگی هاشم‌زاده آذربایجان شرقی بناب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۲۱ تپه اورتا بلاغی آذربایجان شرقی بناب ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۶۸ محوطه قلعه جوق آلقو آذربایجان شرقی بناب ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۹ محوطه باستانی اولیاء کوته مهر آذربایجان شرقی بناب ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۳۳ تپه قبرستان چلغایی آذربایجان شرقی بناب ۲۱/۰۵/۶۲
۹۱۷۲ محوطه پیر دره سی ( قارقادره سی ) آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۳ محوطه و تپه قبرستان چلقایی آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۴ محوطه چوپان کره ( یاور کهریزی ) آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۵ قبرستان قره زکی آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۶ تپه اسکندر قالاسی قره زکی آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۷۰۶ محوطه غربی چلقایی آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۰۷ محوطه شرقی چلقایی آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۰۸ قبرستان تاریخی خوشه مهر آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۰۹ محوطه تاریخی الحضر خلیلوند آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۱۰ محوطه قره تپه بناب آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۱۱ قبرستان مهر آباد بناب آذربایجان شرقی بناب ۱۳۸۲/۵/۲۷
۳۰۸۵ مسجد زرگران آذربایجان شرقی بناب ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۶۸۶۴ خانه کاوه آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۳/۶۲
۸۹۰۹ دانشسرای تربیت معلم دخترانه باهنر آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۳/۱۰
۱۶۹ مسجد کبود آذربایجان شرقی تبریز ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۷۰ خرابه‌های مسجد وزیرعلیشاه آذربایجان شرقی تبریز ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۷۱ مسجد جامع آذربایجان شرقی تبریز ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۷۶۶ کلیسای سهرقه (سهرل) آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۷۹ معبد یا مسجد غار آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۰ گورستان قدمگاه (بادامیار) آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۲ گورستان و مقبره پیرلر(پیرحیران) آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۳ تپه باستانی شیر امین آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۴ تپه پیر موسی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۸۰ مسجد استاد و شاگرد آذربایجان شرقی تبریز ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۸۱ بقعه‌ومسجدسیدحمزه‌ومقبره‌الشعرا آذربایجان شرقی تبریز ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۹۴۳ ربع رشیدی آذربایجان شرقی تبریز ۰۵/۱۲/۱۹۳۵
۹۷۷ تیمچه امیر آذربایجان شرقی تبریز ۰۵/۰۹/۱۹۳۴
۱۰۹۷ مجموعه بازار تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۲۳/۰۹/۱۹۳۵
۱۱۷۱ خانه کوزه کنانی آذربایجان شرقی تبریز ۱۸/۱۰/۱۹۳۵
۱۷۴۹ خانه امیرکبیر (امیر نظام) آذربایجان شرقی تبریز ۱۵/۱۲/۱۹۵۵
۱۸۵۰ خانه‌های‌قدکی، بهنام، گنجه‌ای‌زاده آذربایجان شرقی تبریز ۲۹/۰۸/۱۹۵۶
۱۸۵۷ روستای کندوان آذربایجان شرقی تبریز ۲۰/۰۹/۱۹۵۶
۱۸۶۱ مسجد شهدا آذربایجان شرقی تبریز ۲۰/۰۹/۱۹۵۶
۱۸۶۲ خانه سلماسی آذربایجان شرقی تبریز ۲۰/۰۹/۱۹۵۶
۲۰۱۰ برج خلعت پوشان آذربایجان شرقی تبریز ۲۷/۰۸/۱۹۵۷
۲۰۱۱ برج آتش‌نشانی آذربایجان شرقی تبریز ۲۷/۰۸/۱۹۵۷
۲۰۵۴ بقعه خواجه علی سیاه‌پوش آذربایجان شرقی تبریز ۱۲/۱۰/۱۹۵۷
۲۰۵۵ ساختمان شهرداری تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۱۲/۱۰/۱۹۵۷
۲۰۵۶ مقبره‌کمال‌خجندی‌و‌کمال‌الدین‌بهزاد آذربایجان شرقی تبریز ۱۲/۱۰/۱۹۵۷
۲۰۵۸ مسجد میل‌لی (بهار) آذربایجان شرقی تبریز ۱۲/۱۰/۱۹۵۷
۲۲۴۲ خانه حریری آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۵/۱۹۵۸
۲۳۳۶ خانه دکتر صحتی آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۹/۱۹۵۸
۲۴۹۸ ساختمان کتابخانه آذربایجان شرقی تبریز ۰۶/۰۳/۱۹۵۹
۲۴۹۹ خانه اردوبادی آذربایجان شرقی تبریز ۰۶/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۰۳ خانه رستگار آذربایجان شرقی تبریز ۰۶/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۲ حمام نوبر آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۳ کلیسای کاتولیک‌ها آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۶ پل آجی‌چان آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۷ مسجد سبزه میدان آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۸ باغ و عمارت فتح‌آباد (عدل) آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۱۹ مدرسه تومانیان آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۲۱ مسجد بنی‌هاشم آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۲۲ خانه امیر ارشد آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۲۳ ساختمان خلیفه‌گری آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۲۴ خانه حیدرزاده آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۷۰۱ خانه ساوجبلاغی(نصیرزاده) آذربایجان شرقی تبریز ۲۴/۰۹/۱۹۵۹
۲۷۰۲ خانه گنجعلی‌زاده آذربایجان شرقی تبریز ۲۴/۰۹/۱۹۵۹
۲۷۴۷ بقعه عون بن علی آذربایجان شرقی تبریز ۲۴/۱۰/۱۹۵۹
۲۷۷۹ خانه سرخه‌ای آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۱۱/۱۹۵۹
۲۷۹۱ کارخانه چرم سازی خسروی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۰۱/۱۹۶۰
۲۹۱۹ خانه لاله‌ای آذربایجان شرقی تبریز ۱۷/۰۳/۱۹۶۰
۲۹۲۰ کاروانسرای گویچه‌ بئل آذربایجان شرقی تبریز ۱۷/۰۳/۱۹۶۰
۲۹۲۱ پل عابر پیاده آذربایجان شرقی تبریز ۱۷/۰۳/۱۹۶۰
۲۹۷۸ گورستان‌تاریخی‌اطراف‌مسجدکبود آذربایجان شرقی تبریز ۳۱/۰۱/۱۹۶۰
۳۰۸۶ دهکده صخره‌ای روستای سور آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۸۷ پل پنج چشمه آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۸۸ تپه الله قلی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۸۹ تپه چمن آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۰ تپه باستانی و قبرستان قره جولک آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۱ قره تپه گزاوشت آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۲ قبرستان روستای زوارق آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۳ تپه باستانی سی چان تپه سی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۴ مسجد جامع زاوشت آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۵ منطقه باستانی قزلار قلعه سی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۶ مسجد جامع روستای زوارق آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۰۹۷ قبور و قلعه کتیبه شیشه آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۱۱۳ خانه بلورچیان آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۲۲۲ خانه شربت اوغلی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۱۶ ارمنی تپه سی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۱۷ تپه قره تپه آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۱۸ حصار شهر بناب آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۱۹ تپه بازار تپه سی آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۰ بوس تپه آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۱ قره تپه قره چپق آذربایجان شرقی تبریز ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۱۷۰ یانیق تپه آذربایجان شرقی تبریز ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۴ مدرسه اکبریه آذربایجان شرقی تبریز ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۵ مسجد مقبره آذربایجان شرقی تبریز ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۶ بنای صاحب‌الامر آذربایجان شرقی تبریز ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۰۲۱ خانه گنجه‌ای زاده آذربایجان شرقی تبریز ۱۷/۱۰/۶۱
۶۰۲۲ خانه نیشابوری آذربایجان شرقی تبریز ۱۷/۱۰/۶۱
۶۱۴۷ خانه ثقه الاسلام آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۴۸ مسجد کوچک آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۴۹ مسجد میرزا صادق آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۱ نارین قلعه آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۲ کارخانه سالامبور سازی تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۳ مسجد میدان مقصودیه آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۴ قبرستان مشایخ شاد آباد آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۵ دبیرستان فردوسی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۶ کلیسای مریم مقدس آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۲ مسجد خلخالی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۳ سردر و بدنه ضلع غربی خانه ارفع الملک آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۴ خانه رحیمی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۵ مسجد حاج غفار آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۶ مسجد مجتهد ( ۶۳ ستون ) آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۷ مسجد میر محمود آقا آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۱۸ خانه نقشینه آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۹۸ مدرسه رشدیه آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۶ خانه کمپانی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۷ مسجد قره باغی آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۵۱۷ محوطه تاریخی و فرهنگی جوار مسجد کبود آذربایجان شرقی تبریز ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۷۰ گورستان تاریخی سفیده خوان آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۶۷۱ گورستان تاریخی لیقوان آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۶۷۲ پل ونیار آذربایجان شرقی تبریز ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۷۳۵۴ مسجد سفید آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۵۵ سیلان تپه آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۵۶ مسجد خونی آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۵۷ حمام سرهنگ آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۵۸ خانه حداد آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۰ اداره گمرک تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۴۹۸ خانه صدقیانی آذربایجان شرقی تبریز ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۳۴ گورستان تاریخی خلجان آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۳۵ پل لیقوان آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۳۶ خانه مجتهدی آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۳۹ گورستان هربی آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۰ گورستان تاریخی بیرق آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۰۱ مسجد آیت الله اهری (ایپکچیلر ) آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۰۲ خانه صرافلار آذربایجان شرقی تبریز ۲۱/۰۵/۶۲
۹۱۷۷ مسجد شهیدی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۸ مسجد امام جمعه آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۹ خانه سیلابی ( شاهزاده خانم ) آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۴۰۹ تیمچه حاج محمد قلی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۰ خانه ختایی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۱ خانه علی مسیو آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۲ مسجد آیت الله خسروشاهی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۳ تیمچه حاج صفرعلی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۴ خانه حاج شیخ آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۰ خانه نیکدل آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۱ خانه معبودی آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۲ خانه حسین زاده ( یاشار ) آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۸ خانه صلح جو آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۷۰۲ مسجد مفید آقا آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۱۲ خانه و باغ کلانتری آذربایجان شرقی تبریز ۱۳۸۲/۵/۲۷
۸۷۴۵ هلاج تپه آذربایجان شرقی جلفا ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۴۷ چلیی تپه سی آذربایجان شرقی جلفا ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۱ تپه خانم گلی آذربایجان شرقی جلفا ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۲ قلعه مرازاد آذربایجان شرقی جلفا ۱۳۸۲/۳/۱۰
۴۲۹ کلیسای استفانوس مقدس آذربایجان شرقی جلفا ۲۸/۰۷/۱۹۲۳
۷۸۷ تپه گرگر آذربایجان شرقی جلفا ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۱۶۵۴ مجموعه امامزاده شعیب دوزال آذربایجان شرقی جلفا ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۵۵ حمام کردشت آذربایجان شرقی جلفا ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۲۵۲۰ حمام جلفا آذربایجان شرقی جلفا ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۶۶۷۳ پل ضیاء الملک آذربایجان شرقی جلفا ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۷۷۴۳ نمازخانه چوپان آذربایجان شرقی جلفا ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۴ کاروانسرای خواجه نظر آذربایجان شرقی جلفا ۲۱/۰۵/۶۲
۷۹۱ سنگ نبشته میخی اوراتویی‌رازلیق آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۲ کتیبه‌سنگ‌نبشته‌اوراتویی‌نشتیان‌اوغ آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۳ تپه باستانی (قلعه جوق) آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۴ چهارطاقی نوع ساسانی آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۷ مسجد جامع سراب آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۸ تپه باستانی ابرغان آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۰ تپه امامچای و قبور اطراف آن آذربایجان شرقی سراب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۴۱۶۶ کول تپه آذربایجان شرقی سراب ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۶۷ تپه پوللو موللی آذربایجان شرقی سراب ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۹ حمام سراب ( حمام جلال ) آذربایجان شرقی سراب ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۳۹۹ قلعه تپه آذربایجان شرقی سراب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۰ تپه دیک قیصرق آذربایجان شرقی سراب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۱ کول تپه آذربایجان شرقی سراب ۱۴/۱۲/۶۱
۹۱۸۳ پل گاودوش آباد اوغان آذربایجان شرقی سراب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۸۴ امامزاده (بزرگ) سراب آذربایجان شرقی سراب ۱۳۸۲/۴/۲۴
۸۳۹۰ حمام دوقلو آذربایجان شرقی شبستر ۱۳۸۲/۲/۹
۷۸۱ مسجد جامع ستوج آذربایجان شرقی شبستر ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۴۱۳۱ تپه حسنلو آذربایجان شرقی شبستر ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۶۹ قره تپه آذربایجان شرقی شبستر ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۷ بقعه شیخ محمود شبستری آذربایجان شرقی شبستر ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۴۱۹۸ مسجد جامع آذربایجان شرقی شبستر ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۱۷۹ تپه باستانی درویش بقال آذربایجان شرقی شبستر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۰ تپه ساربانقلی آذربایجان شرقی شبستر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۶۷ تپه زین‌آباد آذربایجان شرقی شبستر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۶۸ تپه چهرگان آذربایجان شرقی شبستر ۱۴/۱۲/۶۱
۸۳۹۱ تیکان تپه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۳۸۲/۲/۹
۷۳۶۰ تپه ولینجق آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۱ سفال تپه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۲ گورستان تاریخی زاویه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۳ کول تپه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۴ گورستان تاریخی قورلوجه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۵ گورستان مهر آباد آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۶ گورستان شیراز آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۶۷ امیر علی تپه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۴۱ تپه آشورم خضرلو آذربایجان شرقی عجب شیر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۴۲ سیچان تپه آذربایجان شرقی عجب شیر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۳۸ تپه تورچان و آتورچان آذربایجان شرقی عجب شیر ۲۱/۰۵/۶۲
۹۴۷۷ کتیبه میخی اوراتویی جوان قلعه آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۷۰۴ حمام نوبهار آذربایجان شرقی عجب شیر ۱۳۸۲/۵/۲۷
۶۲۳ قلعه و قصر جمهور (قز قلعه سی) آذربایجان شرقی کلیبر ۲۵/۰۶/۱۹۲۷
۷۹۹ برج هشت ضلعی سنگی آذربایجان شرقی کلیبر ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۱۸۵۸ پل بزرگ خداآفرین آذربایجان شرقی کلیبر ۰۲/۰۷/۱۹۵۷
۱۸۵۹ پل کوچک خداآفرین آذربایجان شرقی کلیبر ۰۲/۰۷/۱۹۵۷
۶۶۷۹ پل تیروان آذربایجان شرقی کلیبر ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۸۷۴۸ مسجد طاق آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۶ سرای خواجه ملیم آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۷ مسجد ملارستم آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۸ مسجد ضریر آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۱۳۴ مقبره قرمز آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۵ مقبره مادر هلاکوخان آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۶ مقبره به شکل دایره آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۷ گنبد غفاریه آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۱۳۸ کوی برج آذربایجان شرقی مراغه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۶۴۳ مسجد معزالدین آذربایجان شرقی مراغه ۲۱/۰۷/۱۹۲۷
۷۸۸ معبد و آرامگاه (ملا معصوم) آذربایجان شرقی مراغه ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۹۰ ستون مدور یادگاری ابلیسک آذربایجان شرقی مراغه ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۷۸ مسجد جامع عجب شیر(شیرلو) آذربایجان شرقی مراغه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۱۵۵۶ نیایشگاه‌مهری(امامزاده‌معصوم‌ورجودی) آذربایجان شرقی مراغه ۲۲/۱۲/۱۹۳۷
۱۶۲۰ مسجد جامع آذربایجان شرقی مراغه ۲۴/۰۶/۱۹۳۸
۱۶۷۵ رصدخانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه ۳۰/۰۳/۱۹۴۵
۲۱۷۳ مقبره آقالار آذربایجان شرقی مراغه ۰۶/۰۴/۱۹۵۸
۲۷۸۰ قلعه بختک لیلان(حصاربیرونی) آذربایجان شرقی مراغه ۱۹/۱۱/۱۹۵۹
۶۲۱۹ خانه اشرف الملوک آذربایجان شرقی مراغه ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۷۴ تپه تپلی باغی آذربایجان شرقی مراغه ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۷۳۵۹ تپه منجوق تپه آذربایجان شرقی مراغه ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۳۹ تپه دو برادران آذربایجان شرقی مراغه ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۴۰ پل سرچشمه (روستای مردق ) آذربایجان شرقی مراغه ۲۱/۰۵/۶۲
۹۱۸۵ مسجد سفید آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۸۶ مسجد ریحان آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۸۷ حمام چهار سوق آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۲۰۵ کبوترخانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۴۱۵ گورستان تاریخی اشان آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۶ گورستان تاریخی ورجوی آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۳ گورستان تاریخی امیر ( اولیا ) آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۴ گورستان تاریخی چلان آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۷۵ غارهای مجاور رصد خانه مراغه آذربایجان شرقی مراغه ۱۳۸۲/۵/۱۴
۱۳۹ محراب مسجد جامع آذربایجان شرقی مرند ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۷۷۸ کلیسای موجومبار آذربایجان شرقی مرند ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۵ تپه باروج (قلعه باروج) آذربایجان شرقی مرند ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۸۶ تپه مرند (قلعه مرند) آذربایجان شرقی مرند ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۴۱۶۸ کول تپه آذربایجان شرقی مرند ۲۸/۱۲/۱۹۶۰
۶۱۷۷ قلعه هلاکو آذربایجان شرقی مرند ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۷۸ بقایای قلعه سن سارود آذربایجان شرقی مرند ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۲۰ مسجد جامع مرند آذربایجان شرقی مرند ۱۴/۱۲/۶۱
۶۳۷۹ تپه چراگاه امیر آذربایجان شرقی مرند ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۷۱ حمام حاج موسی آذربایجان شرقی مرند ۱۶/۰۴/۶۲
۸۳۹۲ تپه و قبرستان قره تپه لیلان آذربایجان شرقی ملکان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۳۹۳ پل تاریخی لیلان آذربایجان شرقی ملکان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۷ پل دختر آذربایجان شرقی میانه ۱۵/۱۰/۱۳۱۰
۸۶۸ مسجد جامع قریه ترک بالا آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۶۹ قره تپه آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۰ قلعه دختر(قز قلعه) آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۱ بقعه امامزاده اسماعیل آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۲ پل شهر چای آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۸۷۳ کول تپه الن چالق آذربایجان شرقی میانه ۳۱/۱۰/۱۹۲۹
۱۱۱۶ تل خاک (قلعه نجف‌قلی‌خان) آذربایجان شرقی میانه ۰۲/۱۱/۱۹۳۵
۶۱۵۲ کاروانسرای جمال آباد آذربایجان شرقی میانه ۱۴/۱۲/۶۱
۷۷۹۹ تپه باستانی گوی آلقاج آذربایجان شرقی میانه ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۰۰ تپه احمد علی ( ۱ ) و ( ۲ ) آذربایجان شرقی میانه ۲۱/۰۵/۶۲
۸۷۴۶ تپه ناقارا آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۴۹ تپه قره تپه آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۰ کول تپه آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۸۹۹ تپه قویون گدیگی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۰ کول تپه (قورقا) آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۱ تپه منجوق‌لی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۲ تپه گیل یارقانی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۳ یوموری تپه آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۴ شیطان تپه سی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۰۵ کاروانسرای تپه سی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۸۰ تپه گوندو غدی آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۸۱ تپه باستانی بروانه آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۸۲ تپه سیلو آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۲۰۳ تپه کندوان ( ۲ ) آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۲۰۴ تپه باستانی کندوان ( ۱ ) آذربایجان شرقی میانه ۱۳۸۲/۴/۲۴
۲۵۱۱ بقعه شیخ اسحق هریسی آذربایجان شرقی هریس ۱۰/۰۳/۱۹۵۹
۲۵۴۳ مسجد اسنق هریس آذربایجان شرقی هریس ۱۶/۰۴/۱۹۵۹
۲۵۴۴ مسجد جمال‌آباد هریس آذربایجان شرقی هریس ۱۶/۰۴/۱۹۵۹
۷۷۹۷ تپه دمیرچی آذربایجان شرقی هریس ۲۱/۰۵/۶۲
۴۳۶ قلعه ضحاکی آذربایجان شرقی هشترود ۱۸/۰۷/۱۹۲۳
۱۸۶۰ مسجد جامع آذربایجان شرقی هشترود ۲۰/۰۹/۱۹۵۶
۷۴۹۷ تپه ذوالبین آذربایجان شرقی هشترود ۱۶/۰۴/۶۲