مسجد شيره پزها

مسجد شيره پزها، اصفهان

f2d10a7d-4981-4fac-b48e-e32b54b5a667

بناي مسجد شيره پز ها مربوط به اوايل قرن دوازدهم مي ‌باشد. باني اين مسجد پدر حاج سيد جعفر شيره پز بوده و سپس سيد جعفر آن را به اتمام رسانده است. بخش جديد شبستان در جبهه باختري به وسيله ستون‌هاي سنگي و پوشش طاق احداث و سعي شده حتي الامکان با بخش قديمي همخواني داشته باشد.

in site.600x400