مسجدازیران

اين مسجد در فاصله 5/28 كيلومتري از شرق اصفهان از مبدا خيابان پانزده خرداد، در سمت راست جاده در عمق 200 متري در روستائي به همين نام قرار دارد

3fe8fe37-97c3-4e11-a279-ea5140b4e87d

فضاي گنبد خانه اين مسجد به صورت منفرد ساخته شده است. محراب اين فضا به عرض 1/3 متر است كه در تراز فوقاني آن خطوط تزئيني بسيار زيباي رقاع به صورت برجسته بر يك نوار چهل سانتيمتري گچ بري افقي وجود دارد. در مجاورت ديواره حائل جنوب غربي يك دستگاه پله طراحي شده كه با 16 پله با ارتفاع ميانگين 40 سانتيمتر موذن يا بننده را به مسير دوره گرد جانبي گنبد هدايت مي كند كه در اين تراز پايه گنبد، به صورت يك هشت ضلعي نا منتظم با ضلع بزرگ 5/8 متر و ضلع كوچك 8/3 متر مشاهده مي شود.

masjed_aziran
آدرس :اصفهان – 5/28 كيلومتري از شرق