مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۸۱۸۷ بردگوری تنگ قراب ۴ و ۵ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۸۸ بردگوری تنگ قراب ۳ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۸۹ بردگوری سرمور چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۰ بردگوریهای تنگ لشتر چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۱ قبور قدیمی لشتر ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۲ بردگوریهای تنگ قراب ۶ و ۷ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۳ بردگوریهای تنگ قراب ۱ و ۲ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۴ مجموعه بردگوریهای گردنه سیلاسیلا چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۵ مجموعه بردگوریهای لاخشک چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۶  بردگوری لشتر ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۷ تپه جگا دینارن چهارمحال و بختیاری اردل ۱۳۸۲/۱/۲۴
۳۸۷۸ برد گوری (گور دخمه ) آلیکوه ۱ و ۲ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۹ برد گوری (گور دخمه ) آلیکوه ۳ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۰ برد گوری (گور دخمه ) کاج ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۱ برد گوری (گور دخمه ) کاج ۲ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۲ برد گوری (گور دخمه ) کاج ۳ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۳ برد گوری (گور دخمه ) کاج ۴ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۴ برد گوری (گور دخمه ) سرپیر ۱ تا ۵ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۵ برد گوری (گور دخمه ) سرپیر ۶ چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۶ برد گوری (گور دخمه ) دشتک چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۷ برد گوری (گور دخمه ) زرمیتان چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۸ برد گوری (گور دخمه ) چهزار چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۸۹ برد گوری (گور دخمه ) بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری اردل ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۵۹۸۳ پل بهشت آباد چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۴ امامزاده حلیمه خاتون سرپیر چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۵ سنگ نبشته پل مروارید چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۶ قبور قدیمی آبسرده چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۷ برد گوری شلیل علیا ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۸ برد گوری شلیل علیا ۲ چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۹ برد گوری تنگ شلیل چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۰ برد گوری ده کهنه چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۱ برد گوری سرخون قیصری ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۲ برد گوری دهنو چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۳ برد گوری شلیل سفلی ۱ چهارمحال و بختیاری اردل ۰۸/۰۵/۸۱
۸۲۱۸ محوطه باستانی غرب حمزه علی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۹ آق تپه ۱ چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۰ تپه‌های نازچشمه چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۱ تپه خنگ مورچگان چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۲ تپه صخ رجب چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۳ تپه گندمان چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۴ تل توبره چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۵ امامزاده حمزه علی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۶ تپه ۱ تا ۳ امام قیس چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۷ تپه شمال شرقی نازچشمه چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۸ تپه شماره ۲ و ۳ شرق بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۲۹ تپه شماره ۱ بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۰ تپه بالاش گرد چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۱ محوطه بند بست چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۳۸۲/۱/۲۴
۴۱۸۴ حمام مکتب‌خانه بروجن چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۱۸۵ مسجد جامع نقنه چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۲۰۵ پل تاریخی مصلی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۲۳۰ مسجد حاج شیخعلی ( آیت الله زاده ) چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۴۳۱۰ مجموعه خانه حفیظی چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۵۸۷۴ قبور ارامنه گلوگرد چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۵ قبور ارامنه غرب آقبلاغ چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۶ قبور ارامنه وستگان چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۷ قبور ارامنه شمال آقبلاع چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۸ قبور ارامنه بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۹ قبور ارامنه ماموره چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۸۰ قبور ارامنه لیواسگان چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۸۱ قبور ارامنه سناجان چهارمحال و بختیاری بروجن ۲۵/۰۳/۸۱
۶۰۰۳ کلیسای ارامنه معموره چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۴ تپه پوزه و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۵ تپه بیژگرد ۱ و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۶ تپه باستانی کهنه ارگ و محوطه مجاور تپه چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۷ تپه محمد مراد چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۸ تل مزاری و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۹ تپه علی شاملو چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۰ تپه محمدی چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۱ تپه بیژگرد ۲ چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۲ قبور قدیمی گندمان چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۳ قبور قدیمی مورچگان چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۴ قبور قدیمی نقنه چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۵ قبور قدیمی فرادبنه چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۶ قبور قدیمی گلوک علیا چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۱۷ قبور قدیمی گرد شامی چهارمحال و بختیاری بروجن ۰۸/۰۵/۸۱
۷۶۶۱ حمام بلداجی چهارمحال و بختیاری بروجن ۱۷/۱۲/۸۱
۱۷۷۹ مسجد جامع چالشتر چهارمحال و بختیاری چالشتر ۱۲/۰۹/۱۳۷۵
۸۸۶ تپه اسکندری و تپه‌های اطراف چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۸۷ تپه شهر کهنه (گورگای‌تپه شهرکیان) چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۸۸۸ تپه قلعه کهنه چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۱/۱۰/۱۳۴۸
۹۲۵ مسجد اتابکان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۷/۰۵/۱۳۵۱
۱۳۶۳ مسجد جامع فرخ‌شهر چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۲/۰۱/۱۳۵۶
۱۵۰۶ خانه‌اسدبختیاری(قلعه‌صمصام‌السلطنه) چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۲/۰۲/۱۳۵۶
۱۵۴۳ مسجد خان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۵/۱۰/۱۳۵۶
۱۷۳۱ قلعه دزک چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۶/۰۴/۱۳۶۷
۱۷۴۴ پل زمانخان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۱/۰۴/۱۳۷۵
۱۷۵۹ خانه آزاده چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۶/۰۸/۱۳۷۵
۱۸۹۸ قلعه سورک چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۲/۰۴/۱۳۷۶
۱۹۱۵ مسجد جامع شهرک محب‌علی‌بیگ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۶/۰۶/۱۳۷۶
۲۱۰۱ قلعه ستوده چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۷/۰۵/۱۳۷۷
۲۱۱۲ حمام پرهیزگار چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۸/۰۶/۱۳۷۷
۲۲۷۱ سقاخانه حضرت ابوالفضل (ارباب‌میرزا) چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۲/۱۱/۱۳۷۷
۲۲۸۶ اتاق آئینه شهرکرد چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۶/۱۱/۱۳۷۷
۲۲۹۶ قلعه یوسف‌خان امیرمجاهد چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۶/۱۱/۱۳۷۷
۲۵۸۹ امامزادگان‌حلیمه‌خاتون‌وحکیمه‌خاتون چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۷/۱۱/۱۳۷۸
۲۵۹۳ آسیاب آبی پل زمانخان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۷/۱۱/۱۳۷۸
۲۷۷۴ حمامین درب امامزاده چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۹/۰۵/۱۳۷۹
۲۹۲۴ قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۳۳۶۱ محوطه تاریخی دشت آباد لردگان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۹۵۲ پل خراجی چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۸۱ برج و بارو قلعه چالشتر چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۵۸۷۲ قبور ارامنه شرق قلعه ممکا چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۵/۰۳/۸۱
۵۸۷۳ قبور ارامنه گشنیز جان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۲۵/۰۳/۸۱
۵۹۹۴ امامزاده بابا پیر احمد بن چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۵ کتیبه گر نوشته هفشجان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۶ سنگ نبشته رخ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۷ قبور قدیمی گهرو چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۸ قبور ارامنه شمال قلعه ممکا چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۹۹ قبور قدیمی هفشجان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۰ قبور ارامنه حاجی‌آباد چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۱ قبور قدیمی سرتشنیز چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۶۰۰۲ قبور ارامنه سیرک چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۰۸/۰۵/۸۱
۸۲۳۴ تپه گورابی و محوطه مجاور چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۵ تپه سلم چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۶ تپه باغ پاچفت چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۷ تپه شهر تازیان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۸ محوطه چشمه رباط چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۹ تپه جوبر آفتاب چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۰ تپه خاک پا رستم چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۱ تپه گندیان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۲ سنک نبشته سراب بکان چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۳۳ تپه سراب جونقان چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۱۵۴۸ قلعه جونقان (سردار اسعد) چهارمحال و بختیاری فارسان ۰۵/۱۰/۱۳۵۶
۲۲۷۹ کتیبه‌های مشروطیت پیرغار چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۱۱/۱۳۷۷
۲۵۳۷ بنای‌ تاق سنگی خان‌اوی- جونقان چهارمحال و بختیاری فارسان ۰۱/۰۹/۱۳۷۸
۳۸۶۶ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۱ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۶۷ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۲ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۶۸ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۳ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۶۹ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۷ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۰ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۸ تا ۱۱ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۱ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۱۲ و ۱۳ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۲ برد گوری (گور دخمه ) دزداران ۱۴ و ۱۵ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۳ برد گوری (گور دخمه ) امیرآباد ۱ و ۲ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۴ برد گوری (گور دخمه ) کوفی ۱ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۵ برد گوری (گور دخمه ) کوفی ۲ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۶ برد گوری (گور دخمه ) بهمن‌آباد ۱ تا ۵ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۷۷ برد گوری (گور دخمه ) بهمن‌آباد ۶ چهارمحال و بختیاری فارسان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۵۹۸۱ برد گوری چری ۱ چهارمحال و بختیاری فارسان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۲ امامزاده سید سعید چلیچه چهارمحال و بختیاری فارسان ۰۸/۰۵/۸۱
۲۲۹۰ عصارخانه حاج‌حسین صالحی چهارمحال و بختیاری فرخ‌شهر ۲۶/۱۱/۱۳۷۷
۸۲۴۲ تپه کندر چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۳ تپه قلعه گلی (قلعه افغان) چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۴ تپه قلعه گلی لردکان چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۵ تپه گرد چله گاه چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۶ تپه قلعه رستم چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۷ قبور قدیمی و امامزاده میل شاه بارز چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۴۸ تل بلند آلونی چهارمحال و بختیاری لردگان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۵۹۷۹ قبور ارامنه گوشکی چهارمحال و بختیاری لردگان ۰۸/۰۵/۸۱
۵۹۸۰ قبور قدیمی سینی چهارمحال و بختیاری لردگان ۰۸/۰۵/۸۱
۸۱۹۸ بردگوریهای چال گوری ۱ تا ۳ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۱۹۹ نقش برجسته و بردگوری کچوز ۶ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۰ تپه قوت قلعه تبرک چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۱ تپه میهه چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۲ بردگوری کوه نازی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۳ بردگوریهای کچوز ۱ تا ۳ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۴ بردگوریهای چری ۲ و ۳ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۵ بردگوری دزک سفلی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۶ بردگوریهای ۴ و ۵ کچوز چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۷ بردگوری محمودآباد چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۰۸ راه پلکانی و کتیبه خداآفرین چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۰ مجموعه بردگوریهای نازی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۱ تپه گرد و سفلی چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۲ چغا بهزاد چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۳ تپه مورشاه چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۴ تپه باغ چندار چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۵ بردگوریهای بیرگان ۱ و ۲ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۶ بردگوریهای چال گوری ۴ تا ۱۰ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۱۷ بردگوری تبرک چهارمحال و بختیاری کوهرنگ ۱۳۸۲/۱/۲۴