مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان ایلام

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۱ سلیمان تپه (زیرز- سرتپه) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۲ تل بکسایه ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۳ سبعات خزیر (چهار ریز) ایلام ایلام ۲۴/۶/۱۳۱۰
۱۴۱۸ نقش برجسته گل‌گل ملکشاهی ایلام ایلام ۰۶/۱۰/۱۳۵۵
۱۷۵۰ ساختمان مرکز تحقیقات‌کشاورزی ایلام ایلام ۰۱/۰۶/۱۳۷۵
۱۷۹۸ قلعه والی ایلام ایلام ۱۳/۰۹/۱۳۷۶
۲۹۷۶ تپه علی کش ایلام ایلام ۰۳/۰۸/۱۳۷۹
۳۰۴۶ گورستان کان گنبد ایلام ایلام ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۰۴۷ تپه تیغن ایلام ایلام ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۰۴۸ تپه پامیل ایلام ایلام ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۷۹۹۹ سنگ نوشته تخت خان ایلام ایلام ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۰ پشت قلعه چوار ایلام ایلام ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۱ سنگ نوشته غلامرضا خان والی ایلام ایلام ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۲ سنگ نوشته حسینقلی خان ایلام ایلام ۱۷/۱۲/۸۱
۸۰۰۳ پناهگاه سیگی قوچعلی ایلام ایلام ۱۷/۱۲/۸۱
۸۴۲۶ قبرستان منجل (۲) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۲۷ قبرستان ورکبود ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۲۸ تپه چکاتیکاشان هفت چشمه ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۲۹ بقایای آسیاب آبی کریان ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۰ محوطه چکاچم باسان مورت ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۱ تپه میل ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۲ قلعه قلاقیران ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۳ زیستگاه صخره‌ای قوچعلی (۲) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۴ تپه چغا جانیه ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۵ محوطه قلاقیران ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۶ قبرستان منجل (۱) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۷ تپه کوتر سیه ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۸ گورستان آبزا ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۳۹ تپه گل وهار ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۰ تپه قلعه توت ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۱ محوطه باخه نام ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۲ محوطه باغه نام ۲ ایلام ایلام ۱۳۸۲/۲/۹
۹۵۳۹ زیستگاه صخره ای قوچعلی ( ۶ ) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۰ زیستگاه صخره ای قوچعلی ( ۵ ) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۱ زیستگاه صخره ای قوچعلی ( ۲ ) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۲ محوطه نانوایی قدیم ویلنگ ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۳ تپه چالاب ( ۲ ) ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۴ قبرستان نام کوچگینه ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۴۵ محوطه جنگلبانی ویلنگ ایلام ایلام ۱۳۸۲/۵/۱۴
۲۷۹۳ آتشکده سیاهگل ایلام ایوان ۱۶/۰۷/۱۳۷۹
۷۹۶۹ طاق شیرین و فرهاد ایلام ایوان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۰ تپه چغا شکر الی ایلام ایوان ۱۷/۱۲/۸۱
۸۴۴۹ تپه چغا پهنک ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۰ تپه نرگسی قلعه مامه زمان ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۱ تپه زرنه ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۲ تپه کله جوب ۱ ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۳ تپه چغا ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۴ تپه قلاع ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۵ محوطه فرهنگی-تاریخی جوی زر ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۶ قلعه گوریا ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۷ تپه کله جوب ۲ ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۸ قلعه فرهنگی-تاریخی شمیران ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۵۹ تپه باستانی روستای ترن ۲ ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۰ بقایای بنای گنبد جهانگیر ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۱ قبرستان دره دریژ ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۲ تپه چغا زنگی ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۳ مجموعه بناهای گوریه و کلگ ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۴ تپه چغا قلاع کلان ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۵ تپه باستانی ترن (۱) ایلام ایوان ۱۳۸۲/۲/۹
۲۷۴۴ قلعه هزار درب ایلام آبدانان ۲۲/۰۴/۱۳۷۹
۴۳۱۲ امامزاده پیر محمد ایلام آبدانان ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۷۹۷۱ گور دخمه سیلا ( آ – ۴۵ ) ایلام آبدانان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۲ پناهگاه سنگی تختاب ( آ – ۵۴ ) ایلام آبدانان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۳ تپه قلعه سیاه گاو ( آ – ۵۰ ) ایلام آبدانان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۴ پشت قلعه آبدانان ایلام آبدانان ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۵ امامزاده سید صلاح الدین محمد ایلام آبدانان ۱۷/۱۲/۸۱
۸۴۴۳ تپه گل هی ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۴ تپه خداداد هلیوه ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۵ قلعه قلانو ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۶ تپه‌های سبز حمام ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۷ چهارطاق مولاب ۳۵-A ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۴۸ محوطه تاریخی ینج برار ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۲/۹
۹۲۷۴ قلعه قدیمی هلیوه ایلام آبدانان ۱۳۸۲/۵/۱۴
۵ تل لالار ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۶ ماداکتو (شهرتاریخی دره‌شهر) ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۸ تل‌های لارت ایلام دره شهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۲۲۲۲ پل گاومیشان ایلام دره شهر ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۷۴۵ قلعه جهانگیر آباد ایلام دره شهر ۲۲/۰۴/۱۳۷۹
۲۷۴۶ چهار طاقی ایلام دره شهر ۲۲/۰۴/۱۳۷۹
۲۹۲۳ بناهای تاریخی پوراشرف ایلام دره شهر ۲۰/۰۹/۱۳۷۹
۴۳۱۱ امامزاده مهدی صالح ایلام دره شهر ۰۵/۰۹/۱۳۸۰
۷۹۷۶ قلعه فرهنگی – تاریخی شیخ مکان ایلام دره شهر ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۷۷ تنگه تاریخی بهرام چوبینه ایلام دره شهر ۱۷/۱۲/۸۱
۹۵۲۶ قلعه کلم ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۷ محوطه امامزاده نظام الدین و تاج الدین ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۸ محوطه ارشت ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۹ محوطه پشته لارت ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۰ تپه بان پرور ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۱ آتشکده کلم ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۲ تپه بان گنجه ایلام دره شهر ۱۳۸۲/۵/۱۴
۲۷۹۴ قلعه میر غلام هاشمی ایلام دره‌شهر ۱۶/۰۷/۱۳۷۹
۲۹۷۹ تپه موسیان ایلام دهلران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۲۹۸۰ تپه فرخ‌آباد ایلام دهلران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۲۹۸۱ تپه سبز ایلام دهلران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۲۹۸۲ تپه غران ایلام دهلران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۲۹۸۳ تپه چغاسفید ایلام دهلران ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۳۸۱۲ تپه قبرستان(قبور شهرک ولیعصر) ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۳ تپه قبور شیوخ ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۴ تپه سید اکبر ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۵ تپه پتک ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۶ تپه تل یا کوشک ولیعصر ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۷ تپه ایشان ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۸ تپه عین صوله (ایشان صوله) ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۱۹ تپه جلیع ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۵۲ چغا صیفور ایلام دهلران ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۷۹۷۸ امامزاده سید ابراهیم ایلام دهلران ۱۷/۱۲/۸۱
۹۵۲۴ تپه پتک دینار وند ایلام دهلران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۵ تپه نعیری ایلام دهلران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۴ تل شیروان ایلام شیروان و چرداول ۲۴/۶/۱۳۱۰
۸۴۷ تپه چشمه‌ماهی ایلام شیروان و چرداول ۱۹/۰۴/۱۳۴۸
۳۸۵۱ تپه کزآباد ایلام شیروان و چرداول ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۳۸۵۳ پل کرودیت (پل باریکه ) ایلام شیروان و چرداول ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۷۹۷۹ تپه مهروان ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۰ قبرستان گلال گیس که ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۱ گورستان و محوطه باستانی گرتگ ( ۱ ) ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۲ گورستان و محوطه باستانی گرتگ ( ۲ ) ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۳ قبرستان کول سی ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۴ بقعه امامزاده جعفر ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۵ آتشکده چهار طاقی سرابله ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۶ قبرستان ( زاغه )آهنگران ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۷ اشکفت صید محمد ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۸ سه اشکفت باغله ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۸۹ قبرستان و محوطه تنگ قیر ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۰ پناهگاه سیگی شباب ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۱ قبرستان چم قوله ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۲ سازه های آبی تنگ لوله آب ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۳ گور دخمه ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۴ پناهگاه سنگی کوره و پله ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۵ گورستان تاریخی کوره ویله ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۶ بقعه امامزاده باقر ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۷ اشکفت نظر ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۷۹۹۸ مجموعه تاریخی قلعه سام ایلام شیروان و چرداول ۱۷/۱۲/۸۱
۸۴۶۶ تپه کل‌کل (۱) ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۷ تپه کل‌کل (۲) ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۸ تپه کلک ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۶۹ تپه زیرچکا ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۰ تپه پل شباب ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۱  محوطه تاریخی شباب ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۲ تپه چغا گلان ۲ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۳ تپه دو آوان ۴ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۴ تپه دو آوان چرداول (۱) ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۵ تپه کرنه ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۶ محوطه سرکان ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۷ تپه چگاسورگه ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۸ تپه دو آوان ۲ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۷۹ تپه چغارمگه ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۰ تپه گر درویش ۲ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۱ تپه نقاره ژن ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۲ محوطه تاریخی مشکان ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۳ تپه گر درویش ۱ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۴ تپه چغا خاکی ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۵ تپه چغا گلان ۱ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۶ تپه دو آوان ۳ ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۸۷ تپه چغا آقا حسن ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۲/۹
۹۲۷۳ قبرستان گرگ ( ۱ ) ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۲۷۵ تپه قلعه خرابه زنجیره سفلی ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۷
۹۴۹۵ تپه باستانی بابا شمس ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۶ آسیاب پلکانی زنجیره علیا ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۷ محوطه ورودی دره زنجیره ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۸ محوطه باستانی سفید خانی وسطی ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۹۹ بنای سفید خانی وسطی ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۰ غارهای دو گانه گاکوه لک ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۱ بقعه امامزاده محمد باقر ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۲ محوطه باستانی باباشمس ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۳ قبرستان چشمه پهن ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۵ قلعه وازیل ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۶ تپه گچ کن و کوره ها ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۷ چهارطاقی کر کلک ورمیان ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۸ محوطه و روادگه شاه قلندر ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۰۹ محوطه باستانی کلکین ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۰ تپه سر اشکفت ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۱ تپه چگاخمی ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۳ تپه چالاب زرد ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۵ قلعه آسمان دوله ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۶ امامزاده پیر حسین ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۷ غار دره زمین ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۸ طاق رستم ایلام شیروان و چرداول ۱۳۸۲/۵/۱۴
۲۷۴۳ قلعه کنجانچم ایلام مهران ۲۲/۰۴/۱۳۷۹
۳۹۸۵ چغا گلان ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۸۶ چغا آهوان ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۸۷ تپه چم پایی ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۸۸ امر مردک – سورگه ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۸۹ چغا غلامی ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۹۰ چگا قبرستان ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۹۱ تپه عضیر ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۹۲ تپه نضیر ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۹۳ محوطه چن جانقلی ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۳۹۹۴ محوطه مل چگا ایلام مهران ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۹۵۰۴ قلعه و حمام والی ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۲ تپه پشت مله چکا ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۳ محوطه گلان ( ۳ ) ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۴ تپه چغا مشهدی ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۵ محوطه گوری بزرگ بانروشان ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۶ محوطه روادگه ریکا ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۷ محوطه گلان ( ۲ ) و بنای آن ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۸ تپه باستانی قالوه ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۱۹ تپه باستانی سرنی شماره ( ۲ ) ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۰ تپه پاسگاه ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۱ محوطه و قلعه کلک ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۲۲ محوطه درک سیه ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۳ کاروانسرا و قلعه قالوده ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۵۳۴ تپه باستانی سرنی شماره ( ۱ ) ایلام مهران ۱۳۸۲/۵/۱۴