مدرسه‌ و مسجد شیخ‌ عبدالحسین‌

ویزگیهای شاخص و جذاب:
این مسجد و مدرسه را وصی مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی (شیخ العراقین) از ثلث مال «میرزا تقی خان امیرکبیر» بعد از فوت او ساخت و به نام خود وی مشهور شد. این مسجد در ضلع جنوبی بازارچه و جلوخان سید ولی در محل قدیمی‌باغ و خرابه‌های پاچنار جا دارد. مدرسه دارای سر در کاشی کاری بسیار زیبایی است که بر اساس نوشته‌های آن به تصدی آقا یوسف در کارخانه استاد محمد قلی شیرازی به سال ۱۲۸۱ ساخته شده است. در منبت ارزشمندی نیز وجود دارد که اثر استاد «نوروز تهرانی» در تاریخ ۱۲۷۹ ه.ق است. این مسجد مشتمل بر مقصوره گنبد و دو مناره کوچک در ضلع جنوبی، طاق نماهای متناسب کوچک در جوانب دیگر و شبستانی در ضلع شرقی است. مسجد از کاشی کاری‌های عالی دوره قاجاریه (ناصرالدین شاه) بهره بسیار دارد. این مسجد دارای دو شبستان؛ یکی شبستان گرم خانه و دیگری شبستان پشت به قبله است. در کتیبه سردر علاوه بر آیه قرآن و نام امیرکبیر و شیخ عبدالحسین، نام قویلر آقاسی و تاریخ ۱۲۷۰ نیز ذکر شده است.
دوره تاریخی: قرن ۱۳ ه.ق
آدرس: تهران – خیابان خیام، بازار پاچنار