قلعه كردشت

يكي از قلعه هاي تاريخي آذربايجان در روستاي كردشت در ساحل رود ارس بنا شده است ، ولي به لحاظ ارزش و اهميت نظامي و تاريخي به خصوص دوران حكومت عباس ميرزاي قاجار نائب السلطنه فتحعلي شاه در آذربايجان بيشتر مورد توجه بوده است.

7hkiilqzk1oufbbbskw

0i02rin8bhj4hzpf4vfe

0ddz5owvr6ugbx1wqaaj