سنگ نبشته سقندل

روستاي سقندل در 7 كيلومتري شرق شهرستان ورزقان، در مسير جاده اهر ورزقان واقع شده و كتيبه ميخي اورارتوئي در 3 كيلومتري اين روستا و بر دامنه كوه زاغي بر سينه سنگي يكپارچه و مرتفع منقور است.قدمت قوم اورارتوئی به سده پانزدهم تا سده ششم قبل از میلا برمیگردد

سمت جنوبي سنگ مزبور كه به شكل هرم ناقص است، را به صورت مستطيلي به طول 116 سانتيمتر و عرض 57 سانتيمتر صاف و صيقلي نموده ر و مشتمل بر 10 سطر است . اين كتيبه به ساردوی دوم ( 33-750 ق . م ) پسر آرگيشتی اول تعلق دارد و در آن از حمله به ناحيه كوهستانی پولو آدری و گشودن 21 دژ و تصرف 45 يا 44 شهر در يك روز سخن مي رود و فرمان سر دوري پسر ارگيشتي پادشاه اورارتوئي را در ده سطر به خط ميخي بر آن نقر كرده اند. متن ترجمه فرمان مزبور عبارتست از:

1- عرابه جنگي خالدي به راه افتاد.
2- آن به كاديااوني پادشاه پولوآدي حمله كرد.
3- پولو آدي ناحيه اي كوهستاني است. بياري خالدي توانا.
4- در عرابه جنگي نيرومند خالدي اين لشكركشي [توسط] 5- سر دوري پسر ارگيشتي صورت گرفت.
6- سر دوري گويد: من بيست و يك قلعه را گرفتم.
7- من در يك روز چهل و پنج شهر را تصرف كردم. ليپ لي اوني.
8- شهر پادشاه و شهر مستحكم را در جنگ گرفتم.
9- سر دوري پادشاه مقتدر، شاه بزرگ.
10- شاه كشورها، شاه مملكت بيا اي ني و فرمانرواي شهر توشپاست.

اين كتيبه بشماره 795 در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده استسقندل سقندل-1 سقندل-2