دروازه درب کوشک

دروازه درب کوشک مربوط به دوره صفویه است و در اصفهان، واقع شده و این اثر به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
رکوشک از آثار به جاي مانده از دوران آق قويونلوها در اصفهان بوده و در دوره حکمراني ابوالمعظم رستم بهادر خان از امراي اين سلسله بنا شده است.

koosk.jpg1

بر اساس اطلاعات موجود در کتيبه سردر اين زاويه که به خط ثلث سفيد معرق بر زمينه کاشي لاجوردي نگاشته شده است، به نظر مي رسد اين بنا داراي گنبدي بوده که در دوره حکمراني « رستم بهادر خان آق قويونلو » توسط « علي بيک برنا » بر مقبره پدرش بنا گرديده بود. وليکن امروزه اثري از اين گنبد و اين مقبره و مقابر برخي معاريف اصفهان در قرن نهم و دهم هجري که در اين مکان قرار داشته ، باقي نمانده است. شايان ذکر است سردر زاويه در کوشک در دوران معاصر به طور کامل بازسازي شده و کاشي هاي نفيس سر در پيشين بر سردر جديد نصب گرديده است.

koosk