مسجد رحیم خان

این مسجد بعد از مسجد سید بزرگترین مسجد اصفهان است و در واقع می توان آنرا پنجمین مسجد بزرگ و با شکوه اصفهان دانست که در ابتدای محله نو شیرازی ها و متصل به محله در کوشک قرار گرفته است . مسجد از آثار بعد از صفویه است . بانی آن مرحوم « آقا سید…