امامزاده یحیی

 نسب : نسب و جد و باب او گفته اند که ابراهیم بن موسی بن جعفر است. مساحت : مساحت زیر بنای بقعه مذکور ۱۵۰ متربوده که ضریحی فلزی از جنس آهن در ابعاد ۳×۲ روی مزار امامزاده قرار گرفته است.مساحت حیاط و اطراف امامزاده که دور تا دور آن دیوار کشیده شده است به…