لیست استانهای کشور و مراکز میراث فرهنگی

  لیست استانهای ایران و مراکز میراث فرهنگی   لیست استانهای ایران و مراکز میراث فرهنگی ردیف نام استان میراث فرهنگی مرکز ۱ آذربایجان شرقی مراکز ثبت شده تبریز ۲ آذربایجان غربی مراکز ثبت شده ارومیه ۳ اردبیل مراکز ثبت شده اردبیل ۴ اصفهان مراکز ثبت شده اصفهان ۵ البرز مراکز ثبت شده کرج ۶…