کلیسای چوپان

تقريباً در 5 كيلومتري غرب جلفا در مسير جاده جلفا  – سد ارس در ميان كوه هاي رسوبي سرخ رنگ قرار گرفته است و طوري در آنجا مكان گزيده كه جزء طبيعت لاينفك آنجا درآمده است. اين كليسا در سال 1518 ميلادي احداث گرديده و چنانچه از نام آن قابل استنباط است شايد اين كليسا براي چوپاناني كه مشغول چراي حيوانات در مراتع آنجا بودند طراحي شده تا آنها براي به عمل آوردن فيوضات خود به روستاهاي دره شام مراجعت نكنند. پوسته خارجي كليسا به وسيله سنگ ساخته شده و داراي يك گنبد كوچكي مي باشد كه اخيراً مرمت گرديده است. داخل كليسا خيلي كوچك است و بيش از ده نفر در آن جاي نمی گيرد. طاق هاي آن نيز به مانند كليساهاي ديگر جناغي شكل است.

44

48

49