کتیبه میخی اورارتوئی نشتبان

وستای قرخ قزلار از دهستان آغمیون تابع بخش مرکزی سراب، در 20 کیلومتری شمال شرقی این شهر و در 5 کیلومتری جاده شوسه سراب اردبیل و در کنار رودخانه نسویون قرار دارد. در سمت جنوب غربی این روستا، بر بالای دامنه کوه، کتیبه میخی معروف به سنگ نبشته قرخ قزلار واقع شده که در بین اهالی محل به نشتبان یا نشت اوغلی نیز معروف است.
کتیبه مزبور به زبان اورارتوئی و به خط میخی منسوب به قرن هشتم قبل از میلاد، بر روی صخره ای به طول 5/4 متر و عرض 10/2 متر نقر شده است. طول کتیبه حدود 106 سانتیمتر و عرض آن 75 سانتیمتر بوده و شامل 13 سطر می باشد که تمام سطور آن با یک خط افقی از هم جدا شده اند. لیکن پاره ای از سطور پائین به علت اصطکاک دست مردم با کلمات فرسایش یافته است و این به علت اعتقادات خاصی است که اهالی اطراف روستای نشتبان برای این سنگ نبشته قائلند.
در اطراف کتیبه در مسافت دورتری، در شمال کتیبه فوق معبد بزرگ سنگی وجود دارد. در کنار این معبد یکی از قلاع 21 گانه ای که شاه اورارتو فتح کرده و آن را به آتش کشیده وجود داشته که امروزه آثار کمی از آن در شمال این سنگ نبشته باقی مانده است

b1944