کاروانسرا گویجه بل

موقعیت بنا:
جاده تبریز- اهر، گردنه گویجه بئل، کاروانسرای گویجه بئل.

شرح مختصری از بنا و مشخصات فنی بنا:
این بنا از نوع کاروانسراهای کوهستانی- بدون حیاط مرکزی است – پلان آن مستطیل شکل می باشد که در گوشه های بنا با برجکهایی تقویت شده است. هشتی ورودی از طرف غرب به داخل سالن با 5 گنبد عرقچین باز می شود، سالنهای طرفین کالدور میانه از هر طرف 5 سالن (جمعا 10سالن) از کالدور مرکزی منشعب شده است، دیوارها در داخل و خارج با سنگ مالون بنا شده و سقفها آجری است. سقف راهرو مرکزی با گنبد های عرقچین و سقف سالنهای شمالی و جنوبی طاق آهنگ است.

قدمت بنا:
احداث بنا با توجه به شواهد و قرائن می تواند متعلق به دوره صفویه باشد.

نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا:
از این بنا بعنوان کاروانسرای کوهستانی استفاده شده است. ازخصوصیات بارز آن بسته بودن بنا و طراحی آن برای مناطق کوهستانی و سردسیر و زمستانهای سخت و پربرف می باشد.

goijabel