تپه‌ باستاني‌ قلعه‌جوق‌ (قلعه تاریخی قلعه جوق)

اين‌ تپه‌ در 15/2 كيلومتري‌ شمال‌ سراب‌ در كنار جادة‌ سراب‌ – رازليق‌ و دهكده‌ ايكه‌ نام‌ قلعه‌ جوق‌ را دارد قرار گرفته‌ است‌. اين‌ تپه‌باستاني‌ از قلعه‌اي‌ كه‌ بر روي‌ آن‌ بوده‌ و آثارش‌ باقيست‌ نام‌ گرفته‌ است‌ و آثار قلعه‌ به‌ صورت‌ خشت‌ و گل‌ ديده‌ مي‌شود.

اين‌ تپة‌ بزرگ‌ ارتفاعي‌ 30 متري‌ و مساحت‌ تقريبي‌ 20 هزار مترمربعي‌ دارد كه‌ مورد استفاده‌ و خاك‌برداري‌ زارعين‌ دهكده‌ قلعه‌ جوق‌قرار گرفته‌ و بيش‌ از نصف‌ آن‌ غارت‌ شده‌ است‌. در نتيجه‌ خاك‌برداري‌ برشهاي‌ مختلفي‌ به‌ وجود آمده‌ كه‌ در بعضي‌ جاها ديواره‌هاي‌بلندي‌ با ارتفاع‌ نزديك‌ 5 متر ديده‌ مي‌شود كه‌ از خشت‌هاي‌ بزرگي‌ كه‌ در بناهاي‌ مادي‌ وجود دارد ساخته‌ شده‌ است‌.

علاوه‌ بر خشتهاي‌ مربوط‌ به‌ دورة‌ مادها، انواع‌ سفالهاي‌ مختلف‌ از هزاره‌ دوم‌ قبل‌ از ميلاد قرون‌ اوليه‌ اسلامي‌ در آن‌ يافت‌ مي‌شود.سفالهايي‌ از دوران‌ ماقبل‌ تاريخ‌ و سفالهايي‌ مرصع‌ «سفال‌ قرمز رنگ‌ كه‌ جابجا بوسيله‌ قطعات‌ كاشي‌ با لعاب‌ فيروزه‌اي‌ مرصع‌ شده‌است‌» يا انواع‌ سفالهاي‌ دورة‌ پارت‌ در انواع‌ مختلف‌ و بحد وفور پيدا مي‌شود.

در برشهاي‌ خاك‌برداري‌ زراعتي‌ دو لايه‌ مشخص‌ خاكستر و زغال‌ كه‌ حاكي‌ از آتش‌سوزي‌ مي‌باشد ديده‌ مي‌شود. در ميان‌ لايه‌هاي‌خاكستر بقاياي‌ آثار ساختماني‌ و وسايل‌ زندگي‌ نشان‌ دهندة‌ استمرار حيات‌ اجتماعي‌ و تجديد فعاليت‌ در اين‌ شهرك‌ و قلعه‌ مي‌باشد.اين‌ آثار به‌ صورت‌ استخوان‌ حيوانات‌ اهلي‌ – سفالينه‌ها – قطعات‌ اپسيدين‌ – سنگ‌ چخماق‌هاي‌ تراشيده‌ و صيقلي‌ ديده‌ مي‌شود.با يك‌ نظر دقيق‌ از نقطه‌ نظر جغرافيايي‌ معلوم‌ مي‌شود، وجود قلعه‌اي‌ در مخروط‌ افكنه‌ رودخانة‌ پشتو بر سردره‌ رازليق‌،دره‌اي‌ كه‌ به‌ سبلان‌ منتهي‌ مي‌شود، و وجود سنگ‌ نبشته‌ رازليق‌ در يك‌ و نيم‌ منزلي‌ آن‌ (5/10 كيلومتري‌) اهميت‌ تاريخي‌ دوران ‌اورارتي‌ و سوق‌الجيشي‌ اين‌ تپه‌ عظيم‌ و ساخلوي‌ آن‌ را معلوم‌ مي‌كند .

۲-اين قلعه که اکنون به یک تپه تبدیل شده است در 5/2 كيلومتري شمال سراب در كنار جاده رازليق به سراب واقع است با توجه به وجود سنگ نبشته رازليق در 10 كيلومتري اين تپه ، اهميت تاريخي اين تپه و ارزش نظامي آن در دوران اورارتويي مشخص مي شود .
ارتفاع این قلعه 30 متر است و مساحتي در حدود 20 هزار متر مربع ( به شعاع 80 متر ) دارد . در اين تپه انواع سفال از دوران ما قبل تاريخ و هزاره دوم قبل از ميلاد و دوران پارتها تا قرون اوليه‌ اسلامي و سفال هايي مرصع در انواع مختلف به حد وفور پيدا شده است ،
هم اکنون نیز کنده کاری هایی توسط افراد سود جو در اطراف و داخل تپه صورت می گیرد که در گزارش تصویری معلوم است و لزوم توجه مسئولین را می طلبد تا جلوی چنین افرادی گرفته شود.
گفتنی است بیش از نصف این تپه خاك‌برداری و غارت شده كه در نتیجه آن برش‌های مختلفی به وجود آمده است و باعث شده در بعضی جاهای آن دیوارهای بلندی به ارتفاع قریب به 5 متر پیدا شود. این دیوارها از خشت‌های بزرگی كه در بناهای مادی وجود دارد ساخته شده است.

DSCF3077

DSCF3089

DSCF3083

DSCF3080

DSCF3078