پل شهرستان

pole-shahrestan-1372954112

-شهرستان-کجاست-1389537610

اصفهان که به نام های پل جی و پل جسر حسین نیز معروف است و قدیمی ترین سازه آبی زاینده رود است که در ۴ کیلومتری شرق اصفهان در بلوار سلمان فارسی قرار گرفته است.

-جی-اصفهان-1389537610

به عقیده بعضى از محققین اساس آن ساسانى است ولى ریشه و پایه هخامنشى دارد و قسمت هاى فوقانى آن الحاقاتى از آثار دوره دیالمه و سلاجقه را در بر مى‏ گیرد. پل شهرستان اصفهان در تاریخ ۱ دی ۱۳۴۸ با شمارهٔ ثبت ۸۸۹ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

-شهرستان-اصفهان-1389537610

مصالح ساختمان به کار رفته در پل شهرستان که پلی باستانی است از سنگ، آجر، خشت و ملات است. طول پل مزبور از ستون مدور آجرى تا انتهاى سنگفرش قدیمى، در حدود ۱۰۵ متر و عرض آن از ۴/۲۵ تا ۵ متر متغیر است. جهت پل، شمالى ـ جنوبى با کمى انحراف است. انحراف آن از فاصله چهل مترى از سمت جنوب آغاز مى ‏گردد کف پل هموار نیست، بلکه از مرکز پل در دو سمت داراى شیب ملایمى است. پل شهرستان داراى یازده چشمه و دوازده پایه سنگى بزرگ است.

-اصفهان-شهرستان-1389537610

پل بر بستر صخره ‏اى رودخانه احداث شده است. در زمان ‏هاى باستان، براى ایجاد پل ‏ها، بستر صخره ‏اى رودخانه انتخاب مى ‏شد. همچنین محل مورد نظر را در جایى انتخاب مى‏ کردند که رودخانه باریک شده است. این شیوه، براى استحکام و صرفه جویى در مصرف مصالح در ساختمان پل به کار گرفته مى ‏شد در این شیوه، ابتدا صخره را تراشیده سپس با سنگ و ساروج پایه‏ هاى پل را به وجود مى ‏آوردند. در ساختن پل شهرستان نیز از همین شیوه استفاده شده است و پایه ‏ها را از سنگ لاشه و ساروج ساخته ‏اند.
اﻟﺒﺘﻪ در طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ اﺛﺮ طﻐﯿﺎن ھﺎى ﻣﮑﺮر زاﯾﻨﺪه رود وﯾﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

-تاریخی-اصفهان-1389537610

آﺛﺎرﻣﺮﻣﺖ، ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﻰ ﻗﻮس ھﺎى طﺎق ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻞ، در دوران آل ﺑﻮﯾﻪ، ﺳﻠﺠﻮﻗﻰ و ﺻﻔﻮى،ﻣﻮرد ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻠﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اھﻤﯿﺖ ﭘﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ دوران ﺻﻔﻮى، راه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز از ﻓﺮاز آن ﻣﻰ ﮔﺬﺷﺖ، ﻣﺤﺮزﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور، ﭘﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن را ﯾﮏ ﭘﻞ ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﻗﺪﻣﺖ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻞ ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻞ دزﻓﻮل و ﭘﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺑﺮاﺑﺮیﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

-اصفهان-1389537610
ﻋﻠﺖ آن ﻛﻪ اﯾﻦ ﭘﻞ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﺷﺮق اﺻﻔﮫﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان از روی آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.

-باستانی -اصفهان-1389537610

-شهرستان-1389537610