مقبره مغولی

ي‌ شكسته‌ و ويران‌ منسوب‌ به‌ دورة‌ مغول‌ در قريه‌ اسفتستان‌ 6 كيلومتري‌ شرق‌ سراب‌ واقع‌ شده‌، بنايي‌ است‌ آجري‌ و مركب‌ ازچندين‌ اطاق‌ و يك‌ راهرو. نصف‌ سردر آن‌ ريخته‌ وآنچه‌ باقيمانده‌ پاية‌ راست‌ سردر مي‌باشد، عرض‌ پايه‌ 7/1 متر قطر ديوار ياعمق‌ درگاهي‌ 60/1 متر مي‌باشد. از طاق‌نماي‌ درگاهي‌، به‌ طور پراكنده‌ باقيمانده‌ كه‌ تزئيناتي‌ به‌ صورت‌ مقرنس‌ كاري‌ از آجرلعاب‌داشته‌ است‌.

اين‌ بنا هم‌ به‌ مسجد و هم‌ به‌ يك‌ مقبره‌ شباهت‌ دارد ولي‌ همه‌ كس‌ آن‌ را چنانچه‌ هست‌ ديده‌اند و هيچ‌ خاطره‌اي‌ از آن‌ ندارند. به‌ هرحال‌ اين‌ بنا مسجد يا مقبره‌ بوده‌ است‌. اين‌ بناي‌ جالب‌ توجه‌، با يك‌ سردربلند مجلل‌ كه‌ حواشي‌ و نغولها و طاق‌ نما و طاقچه‌هاي‌ آن‌با كاشي‌ تزئين‌ يافته‌ بوده‌، ارتفاعي‌ نزديك‌ به‌ 10 متر داشته‌ فعلاً آنچه‌ از پايه‌ باقيمانده‌ در حدود 6 متر مي‌باشد.از خود مقبره‌ به‌علت‌ عدم‌ توجه‌ چيزي‌ باقي‌ نمانده‌ است‌ .

716661_754