مقبره بابا قاسم

ThumbHandler.ashx

  index_clip_image003

يكي از عرفا و زهاد مشهور كه در اوائل قرن هشتم هجري در اصفهان زندگي مي كرده است بابا قاسم اصفهاني است كه پس از چند قرن مزار او همچنان زيارتگاه مردم اصفهان است. در مورد كلمه بابا توضيح اين نكته ضرورت دارد كه از قرن هشتم تا دهم هجري عده اي از عرفای صوفيه در اصفهان زندگي مي كردندكه عنوان بابا داشته اند. از بررسي متون تاريخي و شرح حال اين بزرگان چنين استنباط مي گردد كه اين كلمه را براي احترام و بزرگداشت به نام آن ها اضافه مي كردند. به هر حال بابا قاسم در مدت حيات در شهر اصفهان با عزت و احترام زندگي مي كرد و در مدرسه اي كه در محله طوقچي به نام او ساخته بودند تدريس مي كرد.

index_clip_image004

پس از درگذشت او مريدان و شاگردانش وي را نزديكي مدرسه اش به خاك سپردند و يكي از شاگردان به نام سليمان ابي الحسن طالوت دامغاني بر مزار او مقبره و آرامگاهي بنا كرد. گنبد بقعه هرمي شكل ۸ ترك است كه هر دو ترك آن با خط بنائي و كاشي معرق لاجوردي بر زمينه آجري اسماء الهي منقوش است. بر گردنه گنبد هم جملات و عبارات مذهبي تكرار مي شود. بر كتيبه تاريخي سردر مقبره به خط ثلث با كاشي سفيد معرق بر زمينه لاجوردي و تاريخ ۷۴۱ نام باباقاسم و باني مقبره آمده است.

index_clip_image001

در نماي مقابل سر در به خط بنايي آجري بر زمينه كاشي فيروزه اي جملاتي نقش شده است. كتيبه اي كه در قسمت فوقاني نماي خارجي سر در مقبره نصب شده بيانگر تعميراتي است كه در سال ۱۰۴۴ هجري مقارن سلطنت شاه صفي به وسيله شخص نيكوكاري به نام آقا زمان در گنبد انجام گرفته است بر در چوبي مقبره نيز با خط ثلث برجسته عبارات مذهبي منقوش است.

index_clip_image002

داخل بنا شبستان نفيس و بي نظيري است كه طاق آن با آجر چيني بي نظير مقرنس كاري شده است. در اين گنبد دو كتيبه كه با كاشي معرق ساخته شده اند ديده مي شوند. كه يكي از آن ها بر اطراف شبستان و زير گردن گنبد نوشته شده و حاوي عباراتي از قرآن مجيد است.كتيبه ديگر كه زير كتيبه اول نقش شده به نام باني بنا اشاره مي كند. در داخل بقعه بابا قاسم يك سنگ قبر قديمي موجود است كه اسامي چهارده معصوم بر آن نوشته شده است. اين سنگ قبر مربوط به مزار شخصي به نام پهلوان ميرزا علي است كه تاريخ ۹۸۵ به زبان عربي بر آن نوشته شده است.

baba_gasem