مسجد ساروتقی

بنا در فاصله بین بازار مقصود بیک و بازارچه حسن آباد، در مجاورت امامزاده احمد واقع گردیده و در سال ۱۰۵۳ هجری توسط محمد تقی – فرزند هدایت الله تبریزی – معروف به ساروتقی، صدراعظم شاه صفی و شاه عباس دوم، مقتول ۱۰۵۵ ه-. ق، به همراه بناهای دیگری ساخته شده است . بنای مسجد وسعت چندانی ندارد؛ اما گنبدخانه آن به خاطر وجود تزیینات زیبا، از دیگر مساجد این دوره متمایز است . سردر ورودی مسجد ، ساده و مشرف به بازاراست . بر بالای سردر ورودی، کتیبه ای کاشیکاری به خط ثلث سفید معرق بر زمینه کاشی لاجوردی رنگ و به خط محمد رضا امامی اصفهانی مورخ ۱۰۵۳ ه-. ق نصب شده که بر طبق مفاد آن، مسجد در زمان شاه عباس دوم توسط میرزا محمد تقی، مشهور به ساروتقی، ساخته شده است . نمای خارجی گنبد، آجر چینی ساده است؛ ولی سطح کاسه داخلی آن با نقاشی و گچبری های بسیار زیبایی تزیین شده است . این تزیینات در اصل سطوح دیوارها را نیز می پوشانده که در دوره های بعد گچ اندود شده اند. این بنا به شماره ۱۱۳ به ثبت تاریخی رسیده است .

sarogi 04 sarogi 05 sarogi 07 sarogi 09