مسجد زرگران

اين مسجد يكي ديگر از مساجد قديمـــــي و ثبتي بناب با شماره ثبت 3085 در فهرســـت ثبت آثار ملي كشور است . اين مسجـــد در خيابان زرگران قرار گرفته كه از طرف غـرب به بازار قديمي حاج تقي و بازار مسگــــــــران و آهنگران متصل است و در زمانهايي نه چندان دور در مسير جاده بين المللي شمال بـــــــه جنوب كشور قرار داشت. در مسير جــــــلوي مسجد حدود 10 كاروانسراي مسافرتـــي و تجارتي قرار داشت كه با احداث جــاده جديد فعلي اين راه رونق خود را از دســــــــت داده است . از طرف ديگر بدليل كم توجهــي هيئت امناي مسجد، اين مكان مقدس به دســــــت فراموشي سپرده شد تا جاييكه استحـــــكام مسجد رفته رفته كاهش يافته و سرانـــــجام ديوار جنوبي مسجد در ســـــــــال 1375 فرو ريخت.كه ميراث فرهنگي بناب بلافاصله اقدام به بازسازي ديوار نموده و ديوار مـــسجد را به حالت اوليه بازگرداندو سپس پنجــــــــره هاي مسجد را در سال 1376 در جاي خــود نصـب نمود. اين مسجد نيز همانند اكثر مســـــاجد قديمي بناب در دوره صفويه بنا شده اســت.

سر ستونهاي مسجد زرگران شـــــــــــبيه به سرستونهاي مسجد اســــــــماعيل بيگ و تا حدودي مسجد جونيلر است كه بصورت بسيار جالب و زيبايي رنگ آميزي شـــــده و با خطوط تزئيني و آيات قرآني با خط نستعـليق در تخته صندوقهاي شاه تيرها آراسته گرديده اند. اين بنا نيز احتمالا بر روي تپه اي باســــــتاني بنا شده است كه به هنگام پي كني ديــــــــوار مسجد جهت مرمت آن، آثار فرهنگي از جمله سفالينه هاي مربوط به ادوار اسلامي بدست مي آمد و شبستان اين بنا در حدود 1 متر از سطح خيابانهاي اطراف بلند تر است .

سقف مسجد زرگران از هشت ســــــــتون با سرستونهاي مقرنس كاري چوبي زيــــــــــــبا تشكيل شده است كه بوسيله نقاشي هاي جالب گل و گياه با رنگهاي سنتي و طبيـــعي رنگ اميزي شده است. بنظر ميرسد كه ايوان مسجد در اصل بنا نبوده و بعدا به آن اضافـــه شده است. نماي مسجد زرگران را آجـــــــــر راسته خفته با طرحهاي مختلف تشكيل داده است. مرمت كلي مسجد در ســــــال 1381 توسط ميراث فرهنگي بناب و همت هيــــــئت امناي مسجد آغاز گرديده است .

5cheshme1