مسجد خان

يكي ديگر از آثار جالب دوران صفوي مسجد خان است كه در زمان شاه سليمان صفوي به سال ۱۰۹۰ هجري قمري ساخته شده است. علت اينكه به نام خان ناميده مي شود اين است كه باني و سازنده آن شيخ عليخان زنگنه از صاحب منصبان آن روزگار بود. اين مسجد نسبت به ساير آثار صفويه كاشيكاري كمتري دارد اما به لحاظ تزئينات آجري از آثار مهم و جالب آن عصر به شمار مي رود.

كتيبه ايوان شمالي مسجد خان به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشيكاري لاجوردي به تاريخ ۱۰۹۰ است كه خطاط آن عباس مولوي است. در اين كتيبه نام شاه سليمان و شيخ عليخان آمده است. در ايوان جنوبي نيز كتيبه اي است كه تاريخ آن ۱۰۹۰ هجري و خطاط آن محسن امامي است. در اين كتيبه طولاني كه سراسر آن عبارات و اصطلاحات منشيانه آن عصر است به نام شاه سليمان و شيخ علي خان اشاره شده است.

khan