مسجد جامع موغار

مسجد جامع موغار متعلق به اواخر دوره صفویه در شماره 9022 مورخ 10 خردادماه سال 1382 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
این مسجداز نوع مساجد ایرانی تک ایوانی دارای فضاهایی شامل شبستان، مهتابی، اتاق‌های زمستانی و ایوان و رواق‌های دو طبقه است.

666
سازه این بنا 100 درصد آجری بوده و پس از گذشت حدود 300 سال هنوز به عنوان شاخص ترین مرکز فرهنگی مذهبی روستای موغار اردستان است

masjed-jame-1391-(12)

masjed-jame-1391-(15)

masjed-jame-1391-(18)

masjed-jame-1391-(22)