مسجد جامع خوزان

مسجد جامع خوزان،مسجدي است چهار ايوانه،درمحله اي به همين نام (خوزان)در قرن هشتم هجري بر روي آثار دوره سلجوقي در زمان ايلخانان مغول بنا گرديده است .

3

در دوره صفوي (1086ه.ق)تعميرات و الحاقات بسياري در اين بنا انجام ميشود از جمله اين تعميرات و الحاقات ايجاد مناره و گلدسته بر روي جزرهاي ايوان جنوبي و نقاشي هاي تزئيني با نقوش گل و تٌبه و اسليمي در زير نيم طاقهاي چهار ايوان اصلي صحن حياط است.

1

در دوره قاجار نيز شبستان(بيت الشتاء)ضلع غربي مسجد گسترش يافته و مورد تعمير قرار گرفته است.از ساير ويژگيهاي اين بنا مقرنس کاري و قطار بندي ،بهمراه گچبري و تزئينات معقلي و کاشکاري و مشبک گچي و آجري با ستونهاي سنگي تراش در قسمت شبستان اشاره کرد .

2

اين بناي با ارزش و نفيس در سال 1375 هجري شمسي توسط اداره کل ميراثفرهنگي استان اصفهان و با همکاري امام جماعت مسجد پس از تهيه نقشه هاي معماري و تعميرات اساسي به شماره1721به ثبت آثار ملي ايران رسيده است

 4