مسجد آقا نور

agha noor (4)

در محله دردشت اصفهان مسجدي قرار دارد كه طبق سنتهاي معماري ايران به صورت ۴ ايوانه طراحي شده است. وروديهاي       در ضلع شمالي و شرقي مسجد قرار گرفته كه توسط كوچه هاي اطراف به بازار دردشت و محله اي به همين نام مربوط مي شود.

ca016000-6800-0000-0000-000000000220p

ca016000-6800-0000-0000-000000000350p

باني مسجد «نور الدين محمد اصفهاني» از افراد خيّر و نيكوكار است كه ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع كرده است اما در اولين سال سلطنت شاه صفي به اتمام رسيده است. كتيبه سردر مسجد كه به خط محمد رضا امامي و تاريخ ۱۰۳۹ هجري قمري است بيانگر همين مطلب است.

ca016000-6800-0000-0000-000000000120p

كتيبه اي كه در ايوان جنوبي مسجد وجود دارد به خط ثلث سفيد بر زمينه كاشي لاجوردي مورخ سال ۱۲۵۸ هجري زمان محمد شاه قاجار است. خطاط اين كتيبه محمد باقر شيرازي است. در اشكال مربع شكلي كه در داخل اين ايوان وجود دارد با خطوط بنايي ساده لاجوردي بر زمينه آجري و خط بنائي حنائي بر زمينه فيروزه اي، آيات قرآني نوشته شده است. در ايوان شرقي مسجد نيز با خط نستعليق به رنگ زرد بر زمينه كاشي خشت لاجوردي اشعاري نوشته شده است. مصراع آخر اشعار ماده تاريخي است كه سال ۱۰۳۴ را نشان مي دهد.

ca016000-6800-0000-0000-000000000040p

يكي از نفايس مسجد آقا نور شبستان زيبا و جالب آن است. نور اين شبستان به وسيله قطعاتي از سنگ مرمر شفاف تأمين مي شود. ستون هاي شبستان مسجد نيز بسيار جالب توجه هستند. بر طرفين محراب اين شبستان با خط بنائي مشكي ساده بر زمينه زرد عبارات مذهبي نوشته شده است. سردر خارجي اين شبستان نيز با كاشي گره و خطوط بنائي تزئين شده است. مسجد آقا نور در جنگ تحميلي آسيب هاي بسياري ديد كه به شيوه اول بازسازي شد.

agha noor (3)

agha noor (5)