مسجدخسرو

مسجدی است سه طبقه مربوط به سال ١١٣٥ (ه.ق) می باشد این مسجد شامل مجموعه ای از آب انبار شبستان مهتابی از دوران صفویه میباشد.این مسجد در نوع خود بی نظیر و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

145a9851ad403483324afe541d1d3292 470e8b8ae06b8ef2576b3ad10f61c26b 6a970c3925a25ce27af3e71d51586e06 7400728a67b7367423b3c32e55cb24ee