مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان بوشهر

شماره ثبت نام اثر استان شهرستان تاریخ ثبت
۱۹۴۳ خانه رئیس‌علی دلواری بوشهر اهرم ۱۶/۰۹/۱۳۷۶
۲۰۹۸ قلعه زائر خضرخان (کلات‌ اهرم) بوشهر اهرم ۲۷/۰۵/۱۳۷۷
۴۰۴۰ قلعه محمد خان دشتی بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۱ کاخ کوروش بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۲ کاخ بردک سیاه بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۳ کاخ سنگ سیاه بوشهر برازجان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۸۳۹۶ قنات کت خاش بوشهر برازجان ۱۳۸۲/۲/۹
۲۸۷۹ قلعه آقاخان لیراوی بوشهر بندر دیلم ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۷۷۳ حمام جم بوشهر بندر کنگان ۱۹/۰۵/۱۳۷۹
۲۸۸۲ محوطه بندر تاریخی مه رویان بوشهر بندردیلم ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۵۷۶ امامزاده سلیمان‌ابن‌علی بوشهر بندرگناوه ۱۱/۱۱/۱۳۷۸
۱۲ ریشهر قدیم بوشهر بوشهر ۲۴/۶/۱۳۱۰
۱۶۲۴ خانه قاضی بوشهر بوشهر ۲۳/۰۱/۱۳۴۶
۲۰۱۶ تپه گورستان شغاب بوشهر بوشهر ۰۷/۰۲/۱۳۷۷
۲۱۷۴ امامزاده عبدالمهیمن بوشهر بوشهر ۱۷/۰۹/۱۳۷۷
۲۱۸۴ عمارت ملک بوشهر بوشهر بوشهر ۱۷/۰۹/۱۳۷۷
۲۲۰۴ بنای کلیسا بوشهر بوشهر ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۰۵ بقعه میرمحمد بوشهر بوشهر ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۲۱۰ عمارت گلشن بوشهر بوشهر ۰۳/۱۲/۱۳۷۷
۲۲۵۳ عمارت طیب بوشهر بوشهر ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۳۰۶ مجموعه حاج‌رئیس بوشهر بوشهر ۲۹/۰۱/۱۳۷۸
۲۳۱۹ عمارت امیریه بوشهر بوشهر ۱۹/۰۲/۱۳۷۸
۲۳۶۰ بافت تاریخی بوشهر بوشهر بوشهر ۲۹/۰۴/۱۳۷۸
۲۴۱۸ عمارت دهدشتی بوشهر بوشهر ۰۱/۰۷/۱۳۷۸
۲۵۷۸ مدرسه سعادت بوشهر بوشهر ۱۱/۱۱/۱۳۷۸
۲۶۵۹ مدرسه گلستان بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۸
۲۷۷۲ تل پی تل بوشهر بوشهر ۱۹/۰۵/۱۳۷۹
۲۸۴۳ حمام ملک بوشهر بوشهر ۱۶/۰۸/۱۳۷۹
۲۸۷۸ مقبره شیخ حسین چاهکوتاهی بوشهر بوشهر ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۸۸۰ گورستان مهاجمین انگلیسی بوشهر بوشهر ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۲۹۴۷ خانه مرادی بوشهر بوشهر ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۲۹۴۸ عمارت سبزآباد (کنسولگری سابق ) بوشهر بوشهر ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
۳۰۳۲ قلعه محمد خان دشتی بوشهر بوشهر ۰۳/۱۱/۱۳۷۹
۳۰۳۸ عمارت مصلحیان –کتابخانه ارشاد- بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۵۱۲ آب انبار قوام بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۴۱ خانه جان نثار بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۴۲ خانه سید مهدی بلادی بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۶۴۳ عمارت گمرک –هفت بنگله- بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۹۹۵ عمارت کوتی بوشهر بوشهر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۴ تجارتخانه ایرانی بوشهر بوشهر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۵ عمارت کازرونی بوشهر بوشهر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۶ مسجد جمعه بوشهر بوشهر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۰۴۷ حسینیه حاج سید محمد کازرونی بوشهر بوشهر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۵۴۸ تپه تاریخی تل محمد حیدر بوشهر بوشهر ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۵۴۹ بنای عمارت طاهری بوشهر بوشهر ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۷۰۴ عمارت علوی بوشهر بوشهر ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۶۴۹۸ محوطه تاریخی بستک بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۶۴۹۹ محوطه تاریخی – فرهنگی ماه میرو بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۰ آثار قبور سر تل بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۱۱ گورستان تاریخی امامزاده بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۱۳ محوطه تاریخی – فرهنگی چه باغ بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۱۴ کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر بوشهر ۰۷/۰۷/۸۱
۷۴۵۹ مسجد غریب بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۰ حسینیه حاج مریم بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۱ خانه حاج ابراهیم چاپی بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۲ خانه مهربان بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۳ خانه عبدالرسول جمالی بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۴ ساختمان اداره امور اتباع خارجی بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۷۴۶۵ عمارت کمندی بوشهر بوشهر ۱۲/۱۱/۸۱
۸۲۸۴ خانه فرح بخش بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۸۵ عمارت آسیایی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۸۶ خانه نجفی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۲۸۸ خانه ابراهیم امیری بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۳۹۵ مسجد المهدی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۲/۹
۸۳۹۸ قلعه زندان بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۲/۹
۸۵۰۰ خانه رجب‌پور بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۲/۹
۹۱۰۳ خانه شهربانو رحیم‌پور بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۲۷۲ عمارت تنگستانی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۷۶ خانه صمیمی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۷۷ خانه اداره اوقاف بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۷۸ خانه حاج رئیس بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۷۹ خانه حاج ابراهیم صالحی مطلق بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۹۲۸۰ خانه حسین کرمی بوشهر بوشهر ۱۳۸۲/۵/۷
۳۳۵۵ ساختمان قند و شکر بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۳۳۵۶ مجموعه چهل خانه بوشهر بوشهر ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۴۵۵۱ تپه تاریخی تل بردی بوشهر تنگستان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۲۲۰۶ معبد و قبور پالمیران بوشهر جزیره‌خارک ۲۷/۱۰/۱۳۷۷
۲۰۹۵ کلات حیدری (نیایشگاه مند) بوشهر خورموج ۲۷/۰۴/۱۳۷۷
۲۳۹۶ عمارت شیرینه بوشهر خورموج ۰۲/۰۶/۱۳۷۸
۱۶۳۸ دژ برازجان بوشهر دشتستان ۱۰/۴/۱۹۶۲
۱۸۹۷ گور دختر بوشهر دشتستان ۱۱/۰۵/۱۳۷۶
۲۰۸۳ کاروانسرای دالکی بوشهر دشتستان ۱۱/۰۵/۱۳۷۷
۲۵۴۶ پل مشیر بوشهر دشتستان ۰۸/۱۰/۱۳۷۸
۲۸۸۱ بقعه شیخ منصور خزاعی بوشهر دشتستان ۰۵/۰۹/۱۳۷۹
۳۸۹۰ کوشک اردشیر بوشهر دشتستان ۱۲/۰۶/۱۳۸۰
۴۰۴۸ امامزاده پیر چهل گزو بوشهر دشتستان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۱۹۲ محوطه باستانی محمدآباد بوشهر دشتستان ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۴۵۵۰ تپه تاریخی تل شهید بوشهر دشتستان ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۶۵۰۵ آثار سد و بند دو دره بوشهر دشتستان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۶ قلعه حسن علی بیگ بوشهر دشتستان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۷ قصر دختر تنگ ارم بوشهر دشتستان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۸ آتشکده چم نرگسی بوشهر دشتستان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۱۶ آب انبارهای تنگ ارم بوشهر دشتستان ۰۷/۰۷/۸۱
۸۲۸۷ قلعه ملک منصور بوشهر دشتستان ۱۳۸۲/۱/۲۴
۸۳۹۹ بناهای تنگ شهدا بوشهر دشتستان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۶ آسیاب آبی تنگ فاریاب بوشهر دشتستان ۱۳۸۲/۲/۹
۸۳۹۷ قلعه دختر لاور ساحلی بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۰ آسیاب آبی گزکی بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۱ قلعه داراب خان بوشهر دشتی ۱۳۸۲/۲/۹
۲۰۶۰ مسجد بردستان بوشهر دیر ۱۸/۰۳/۱۳۷۷
۴۰۴۹ قلعه بردستان بوشهر دیر ۱۰/۰۷/۱۳۸۰
۸۴۰۲ چاه سنگی جبرانی ۱ بوشهر دیر ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۳ چاه سنگی جبرانی ۲ بوشهر دیر ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۴ آثار سنگی شاهزاده ابوالقاسم بوشهر دیر ۱۳۸۲/۲/۹
۸۴۰۵ چاه رمیله بوشهر دیر ۱۳۸۲/۲/۹
۴۵۴۶ تپه تاریخی تل تل بوشهر دیلم ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۴۵۴۷ تپه تاریخی تل کم بوشهر دیلم ۱۱/۱۰/۱۳۸۰
۱۳۴۸ منطقه باستانی سیراف بوشهر کنگان ۰۲/۱۲/۱۳۵۵
۳۵۱۳ تپه قلعه تصوری – قلعه شیخ- بوشهر کنگان ۲۵/۱۲/۱۳۷۹
۶۵۰۱ گور سیبویه بوشهر کنگان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۲ آرامگاه قبور صخره ای سیراف بوشهر کنگان ۰۷/۰۷/۸۱
۶۵۰۳ مسجد جامع سیراف بوشهر کنگان ۰۷/۰۷/۸۱
۲۷۰۸ حسینیه خان بوشهر گناوه ۲۲/۰۳/۱۳۷۹
۶۵۰۴ تل برافتو بوشهر گناوه ۷/۷/۱۹۸۱
۶۵۰۹ تل چیتو بوشهر گناوه ۷/۷/۱۹۸۱
۶۵۱۰ تل گوری بوشهر گناوه ۷/۷/۱۹۸۱
۶۵۱۲ پناهگاه مال قائد بوشهر گناوه ۷/۷/۱۹۸۱
۶۵۱۵ محوطه تاریخی – فرهنگی جابرج بوشهر گناوه ۷/۷/۱۹۸۱