مراکز ثبت شده در میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی

۹ خرابه‌های نزدیک اندرکش آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۶/۱۳۱۰
۲۴۲ برج سه گنبد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۲۴۳ مسجد جامع آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۹/۱۳۱۴
۴۲۵ کوی تپه ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۱/۱۱/۱۹۲۸
۴۳۸ تپه کلبعلی (تپه نازلو چای) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۳۹ بغا تپه (بغ تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۰ تپه باستانی عسگرآباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۱ تپه بزلو یا سته تپه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۲ تپه لور بالاجو آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۳ کرد لر تپه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۴ تپه بالو آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۵ تپه للهام آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۶ تپه کجلرد (نخجوان) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۷ شیخ تپه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۸ ساعتلو بگلر (تپه ساعتلو) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳/۰۲/۱۹۲۶
۴۴۹ تپه انگنه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۰ تپه دیزه‌تکه (دژتکه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۱ قبرستان بوزوه (تپه بوزوه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۲ تپه ربط آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۳ تپه هنگروان آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۴ تپه سه‌گرد (سه تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۵ تپه سبز علی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۶ تپه توبزآباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۷ تپه بیات (تپه مجلل) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۸ تپه بالانج (لیلی تپه) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۵۹ تپه تریان آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۰ تپه سه‌پانان ( سومباتان) آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۱ تپه یزگی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۲ تپه خان‌بابا آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۳ قلعه خرابه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۴ تپه شیطان‌آباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۵ تپه ثمرتو آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۶ تپه قلاع آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۴ تپه ژارآباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۶ تپه سالاران آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۵۷۸ شربت تپه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۱۱۲۲ کلیسای مار سرگیز آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۱۱/۱۹۳۵
۱۶۳۹ بازار قدیمی آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۸/۰۳/۱۹۴۳
۱۶۴۸ کلیسای مارخنه قریه جمال‌آباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۴۹ کلیسای حضرت مریم آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۵۰ کلیسای قره باغ ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۵۱ مقبره های اسماعیل آقاقلعه سی آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۵۲ دخمه های سنگی اسماعیل آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۳/۰۸/۱۹۴۳
۱۶۸۶ مقبره صخره‌ای اوراتویی دره خان آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۹/۰۵/۱۹۴۵
۱۶۸۸ مقابر صخره‌ای سدوک آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۹/۰۷/۱۹۴۵
۱۷۲۲ مجموعه بردوک آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۱۲/۱۹۴۶
۱۷۳۰ مجموعه آثارحجاری‌ و مقبره صخره‌ای آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۲/۱۹۴۷
۱۷۳۸ مسجد سردار آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۶/۱۱/۱۹۵۵
۱۷۹۶ بنای امامزادگان محمد و ابراهیم آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۹/۰۴/۱۹۵۶
۱۸۳۱ مدرسه قدیمی هدایت آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۵/۰۵/۱۹۵۶
۱۸۵۱ خانه انصاری آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۲/۰۸/۱۹۵۶
۱۹۵۲ مسجد سیدالشهدا آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۴/۱۹۵۷
۱۹۵۳ مسجد منار ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۵/۰۴/۱۹۵۷
۲۲۰۹ کلیسای‌حضرت‌مریم،‌‌مارگوگیز،‌مهیون آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۷۶۱ شهربانی ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۱۰/۱۹۵۹
۲۷۶۲ شهرداری ارومیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۱۰/۱۹۵۹
۲۷۶۳ ستاد لشگر آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۴/۱۰/۱۹۵۹
۳۲۵۶ مقبره سید صدرالدین آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۲ دره ماه و خورشید آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۳ قبرستان آشوریان آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۴ دخمه سنگی بی بی کند آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۲۵ نقوش صخره ای خره هنجیران آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۸۰ کلیسای فنایی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۸۱ مجموعه قریه قریس آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۸۲ بخش قلعه –بالاش قلعه آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۳۸۳ سد قدیمی جما ل آباد آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۴۷۶ پل قلعه جوق آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۷۸۸ یخچال‌ نه پله آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۹ آرامگاه دیزج تکیه آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۹۰ کلیسای پطروس پولیس آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۲ کلیسای هفتوان آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۴ حمام آخوند آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۵۰۷۱ کاروانسرای شرکت نفت آذربایجان‌غربی ارومیه ۰۹/۰۶/۶۱
۶۱۵۴ تپه شهرستانک آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۵۵ محوطه تاریخی – فرهنگی قلعه جوق آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۲۲ مناره مسجد امام شافعی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۲۳ حمام تجلی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۸۷ کلیسای سپور غان آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۸ کلیسای آده آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۹ کلیسای ماوانا آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۶/۰۴/۶۲
۸۰۱۰ خانه مجیدی افشار آذربایجان‌غربی ارومیه ۲۱/۰۵/۶۲
۹۱۰۴ حمام علی مصطفی آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۶۹۵ تپه گوی جلو آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۹۶ تپه کوکیا آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۹۷ تپه شریف بیگ آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۹۸ تپه لک آذربایجان‌غربی ارومیه ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۶۷۴ تپه آسیاب آذربایجان‌غربی اشنویه ۱۳۸۲/۵/۲۷
۵۶۴ تپه تابانی آذربایجان‌غربی بوکان ۰۶/۰۴/۱۹۲۸
۵۶۵ تپه آسیا کهنه آذربایجان‌غربی بوکان ۰۶/۰۴/۱۹۲۸
۵۶۶ تپه کلک‌آبی آذربایجان‌غربی بوکان ۰۶/۰۴/۱۹۲۸
۵۶۷ تپه سیخان کوچک آذربایجان‌غربی بوکان ۰۶/۰۴/۱۹۲۸
۵۶۸ تپه سیخان بزرگ آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۶۹ تپه موجه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۰ کل تپه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۱ قلای تپه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۲ قلعه کهنه آلبلاغ آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۳ تپه قلعه قره‌کنت (قلعه کنت) آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۴ تپه روژبیانی آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۵ تپه دارابسر آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۶ زمین‌های معروف به جره آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۷ قلعه تپه (قرقه تپه) آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۷۹ گرد خلیکه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۰ گرد خزینه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۱ گرد شین آوا آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۲ تپه آشی آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۳ گگ تپه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۴ گرد شین آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۵ تپه محمود آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۶ گرد عثمان قره آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۷ تپه کانی کوزله آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۸ تپه اوزوم قشلاق آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۸۹ تپه قلای ناچیت آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۰ تپه کوره‌خانه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۱ تپه مقصود آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۲ تپه عبدالله تپه‌سی آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۳ تپه گرد مالان آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۴ تپه عرب‌لو آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۵ تپه سردارآباد آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۶ تپه اسکی بغداد آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۷ تپه قلای سمبه آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۸ تپه قلای درویشان آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۵۹۹ تپه ایل تیمور (یال عمر) آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۰ تپه قله‌جوق (قلا جوق) آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۱ تپه قلای داش کسان آذربایجان‌غربی بوکان ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۸۱۴ تپه باستانی ساری‌قامیش‌سمینه‌رود آذربایجان‌غربی بوکان ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۲۴۶۲ سد قورمیش آذربایجان‌غربی بوکان ۲۰/۰۲/۱۹۵۹
۳۴۸۰ مسجد جامع آذربایجان‌غربی بوکان ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۴۸۳ مسجد حمامیان آذربایجان‌غربی بوکان ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۳۸۲۳ تپه قالایچی آذربایجان‌غربی بوکان ۱۲/۶/۱۳۸۰
۳۸۴۷ مقبره سردار بوکان آذربایجان‌غربی بوکان ۰۱/۱۲/۱۹۶۰
۶۱۰ تپه قلات شین‌آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۱۱ تپه قلات موت‌آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۱۲ تپه گرد آشه‌وان آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۱۳ تپه قلات جلدیان آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۱۴ تپه گرد مرقد آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۴۱۸ تپه کهنه گرد بن آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۱۹ تپه کولیج آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۲۰ تپه خراپا آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۲۱ تپه گرد خزینه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۲۲ تپه گرد بن آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۲۳ تپه قبرستان سیلوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۷۷ تپه گرد اندیزه ( ۱ ) آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۷۸ تپه گرد اندیزه ( ۲ ) آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۳/۶۲
۷۳۷۵ تپه گرد تالان آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۶ تپه ریگ آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۷ تپه لاوین آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۸ تپه زیوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۹ تپه قبرستان شاه زمان آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۰ تپه قبه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۱ تپه پسوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۲ تپه مار اوه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۲۵ تپه چیانه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۶ تپه قلعه موت آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۷ تپه سوغانلو آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۸ تپه گرد کسبیان آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۵ تپه گرد مم آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۶ تپه کندره آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۷ تپه نمنجه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۸ تپه شین آباد آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۹ تپه کانی اشکوت آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۵۰ تپه پالا ساوا آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۵۱ تپه گردیمخانه آذربایجان‌غربی پیرانشهر ۲۱/۰۵/۶۲
۳۰۸ تخت‌سلیمان‌خرابه‌های‌شهر‌و‌آتشکده آذربایجان‌غربی تکاب ۲۹/۹/۱۳۱۶
۱۲۳۲ تپه (محوطه باستانی) دوه یا تاقی آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۴ تپه باستانی تخ‌تخ آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۵ تپه کبود آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۶ دژ بلقیس آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۳ دژ سارو قورقان آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۴ بقعه ایوب انصاری آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۵ تپه گل درسی آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۶ چال تپه اسدی کندی آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۲۱۳۳ سد قجور آذربایجان‌غربی تکاب ۰۱/۰۲/۱۹۵۸
۲۲۵۵ یخچال الغ‌بیک آذربایجان‌غربی تکاب ۱۶/۰۵/۱۹۵۸
۳۰۳۴ برج سنگر(محل ذخیره آب ) آذربایجان‌غربی تکاب ۲۸/۰۴/۱۹۶۰
۳۲۵۷ کوه زندان سلیمان آذربایجان‌غربی تکاب ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۶۱۵۶ پل ساروق آذربایجان‌غربی تکاب ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۸۴ مسجد جامع تکاب آذربایجان‌غربی تکاب ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۷۵۲۱ حمام قدیمی احمد آباد علیا آذربایجان‌غربی تکاب ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۲ حمام روستای قرخلو آذربایجان‌غربی تکاب ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۳ حمام قدیمی احمد آباد سفلی آذربایجان‌غربی تکاب ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۲۴ معدن و کارگاه استخراج سنگ آذربایجان‌غربی تکاب ۲۱/۰۵/۶۲
۷۳۹۰ مقبره سنگی دلیک داش آذربایجان‌غربی چالدران ۱۶/۰۴/۶۲
۹۴۵۸ تپه قره بلی آذربایجان‌غربی چالدران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۵۹ تپه خاچ آذربایجان‌غربی چالدران ۱۳۸۲/۵/۱۴
۶۷۰۲ تپه دره گوزه سی آذربایجان‌غربی خدابنده ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۷۰۳ تپه قبرستان بیرینجیک آذربایجان‌غربی خدابنده ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۷۰۴ تپه بایر آذربایجان‌غربی خدابنده ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۶۷۰۵ چال تپه کوچک آذربایجان‌غربی خدابنده ۱۰/۱۰/۱۹۸۱
۸۰۱ تپه باستانی ماران آذربایجان‌غربی خوی ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۸ دروازه سنگی آذربایجان‌غربی خوی ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۲۲ کلیسای خوی آذربایجان‌غربی خوی ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۹۶۶ مناره شمس تبریزی دینبلی آذربایجان‌غربی خوی ۲۷/۰۲/۱۹۳۴
۱۳۶۷ پل خاتون آذربایجان‌غربی خوی
۱۶۱۳ خانه کبیری آذربایجان‌غربی خوی ۱۶/۰۴/۱۹۳۷
۱۶۸۷ مقبره صخره‌ای چیر آذربایجان‌غربی خوی ۲۹/۰۷/۱۹۴۵
۱۷۲۸ مجموعه بازار شهر خوی آذربایجان‌غربی خوی ۱۵/۰۲/۱۹۴۷
۱۸۴۹ مسجد ملاحسن آذربایجان‌غربی خوی ۰۲/۰۸/۱۹۵۶
۱۹۵۰ مسجد حجتیه خوی آذربایجان‌غربی خوی ۱۵/۰۴/۱۹۵۷
۱۹۵۱ روستای چورس آذربایجان‌غربی خوی ۳۰/۰۴/۱۹۵۷
۲۳۸۹ کلیسای ملهندان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳/۱۲/۱۹۵۸
۲۳۹۰ مسجد داش آغلیان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳/۱۲/۱۹۵۸
۲۳۹۲ دبیرستان حکمیه آذربایجان‌غربی خوی ۱۳/۱۲/۱۹۵۸
۲۳۹۳ ساختمان شهرداری آذربایجان‌غربی خوی ۱۳/۱۲/۱۹۵۸
۳۲۵۵ مقبره آل یعقوب آذربایجان‌غربی خوی ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۸۴۵ خانه یوسفی آذربایجان‌غربی خوی ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۶ مسجد مطلب خان آذربایجان‌غربی خوی ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۷ کلیسای قدیمی آذربایجان‌غربی خوی ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۶۱۸۳ قلعه سید تاج الدین آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۴ تپه گوهران آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۵ تپه دوره گوز آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۶ تپه دوز داغی آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۸۷ تپه آغشلو آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۳ کاروانسرای خان آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۳۴ حمام قدیمی خان بیگ آذربایجان‌غربی خوی ۱۴/۱۲/۶۱
۶۶۸۵ مسجد چورس آذربایجان‌غربی خوی ۱۶/۰۳/۶۲
۷۷۳۷ مقبره صخره ای چیر آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۴ تپه شور شوریک آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۵ تپه قلعه جوق وار آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۶ محوطه آغباش آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۷ محوطه سینگه قلعه کاپوت آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۸ محوطه تاریخی قریس آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۲۹ محوطه تاریخی شوریک آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۰ محوطه تاریخی قالا دره سی آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۱ تپه شوریک آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۲ تپه زاویه حسن آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۳ تپه حبشی سفلی ( خرگوش تپه ) آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۴ تپه پیرود آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۳۵ محوطه باستانی زاویه آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۶۰ مسجد شیخ آذربایجان‌غربی خوی ۲۱/۰۵/۶۲
۸۷۵۳ تپه گرگان بابا آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۵ تپه قلعه کوچک چورس آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۷ محوطه باستانی علی شیخ (ب) آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۸ تپه قیز قلعه آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۶۹ غار شگفتی آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۰ محوطه کهریز باشی آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۱ تپه زنگلان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۲ تپه کسیان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۳ قلعه بالابان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۴ قلعه قرمز (قره آغاج) آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۵ تپه تاریخی کلوانس آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۶ محوطه کوروش آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۷ تپه باستانی قطور آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۸ قلعه قطور آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۹۱۹ تپه علمدار بدل‌آباد آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۱۶۵ تپه ملهذان آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۶ کافر قلعه آق بلاغ سفلی آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۷ تپه آق دره آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۸ محوطه قزلجه آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۶۹ قلعه بزرگ چورس آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۰ تپه چیر کندی آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۱۷۱ حمام قره ضیا الدین آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۴/۲۴
۹۴۱۸ تپه چورس آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۱۹ محوطه بندلی آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۰ محوطه حمزیان بالا آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۱ یخچال چورس آذربایجان‌غربی خوی ۱۳۸۲/۵/۱۴
۶۰۲ تپه قلای ربط آذربایجان‌غربی سردشت ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۲۰۶۹ حمام قدیمی سردشت آذربایجان‌غربی سردشت ۲۵/۱۰/۱۹۵۷
۲۹۲۲ پل تاریخی قلاتاسیان آذربایجان‌غربی سردشت ۱۷/۰۳/۱۹۶۰
۶۱۶۰ پل قالا تاسیان آذربایجان‌غربی سردشت ۱۴/۱۲/۶۱
۱۶۱ حجاری‌اردشیربابکان‌وشاپورساسانی آذربایجان‌غربی سلماس ۲۴/۶/۱۳۱۰
۸۰۵ تپه مغان جوق آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۶ دخمه هدر آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۹ خرابه‌های شهر قدیم (کهنه شهر) آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۰ دخمه سنگی قارتی یارخ آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۳ تپه باستانی تبان آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۲۰۷۳ کلیسای آفتارخان آذربایجان‌غربی سلماس ۲۵/۱۰/۱۹۵۷
۲۰۷۵ قلعه چهریق سلماس آذربایجان‌غربی سلماس ۲۵/۱۰/۱۹۵۷
۲۱۰۲ کول تپه اهرنجان آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۱/۱۹۵۸
۲۱۰۳ قره تپه آذربایجان‌غربی سلماس ۱۴/۰۱/۱۹۵۸
۲۲۶۳ سد باستانی تازه‌شهر آذربایجان‌غربی سلماس ۱۶/۰۵/۱۹۵۸
۲۵۶۳ تاسیسات آب خانه رام آذربایجان‌غربی سلماس ۱۲/۰۵/۱۹۵۹
۳۴۷۵ حمام قدیمی شیخ آذربایجان‌غربی سلماس ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۷۸۲ آثار فرهنگی دره پیرچاوش ( ضیاس ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۳ تپه قبرستان حق نظر وردان آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۴ تپه حمزه کندی آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۵ محوطه باستانی شورگل آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۶ قبرستان قدیمی ارامنه ( آخته خانه ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۷۸۷ قبرستان قدیمی ارامنه آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۳۸ تپه شوریک آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۳۹ کلیسای قدیمی وانگ آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۰ کلیسای قدیمی ارامنه آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۱ کلیسای قدیمی قزلجه آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۴۸۴۳ کلیسای قدیمی مار یعقوب ( ماریاقوس ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۵۰۷۳ محوطه باستانی هدر آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۴ تپه آوب روستای هدر آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۵ تپه تمراب آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۶ محوطه شهر قدیمی ( دیلمقان ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۷ قباخ تپه آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۸ محوطه باستانی گرنوگوگ ( کوه نخود ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۷۹ تپه شیدان آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۵۰۸۰ قبرستان قدیمی ارامنه خسرو آباد ( قوچ ) آذربایجان‌غربی سلماس ۰۹/۰۶/۶۱
۶۱۵۸ کلیسای محلم آذربایجان‌غربی سلماس ۱۴/۱۲/۶۱
۶۱۵۹ کلیسای آخته – خانه آذربایجان‌غربی سلماس ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۷۳ دخمه های چهریق آذربایجان‌غربی سلماس ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۷۴ بقایای تئاتر هفتوان آذربایجان‌غربی سلماس ۱۶/۰۴/۶۲
۷۵۲۹ تپه چهار ستون آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۳۰ تپه قبرستان شیدان آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۳۱ قبرستان ارامنه سرنق آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۵۳۲ کلیسای قدیمی مار سرکیس خسرو آباد آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۱ تپه کافر چیچک آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۷۴۲ تپه عیان آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۵۸ امامزاده کهنه شهر ( تازه شهر ) آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۷۸۵۹ کلیسای مارگیورگیز آذربایجان‌غربی سلماس ۲۱/۰۵/۶۲
۹۷۰۰ محوطه آفتارخانه آذربایجان‌غربی سلماس ۱۳۸۲/۵/۲۷
۸۱۷ چال تپه شاهین‌دژ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۸ تپه عباس بلاغی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۲۱ تپه چراغ بابا آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۷۳۸۴ قلعه آغجیوان آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۵ مقبره صخره ای بی بی کند – شاهین دژ آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۶/۰۴/۶۲
۷۳۸۶ اتاقهای سنگی سماقان ( فرهاد تراش ) آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۶/۰۴/۶۲
۷۸۶۱ حمام قپان آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۲۱/۰۵/۶۲
۸۷۵۴ تپه پاره سفلی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۳/۱۰
۸۷۵۶ تپه چال تپه آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۳/۱۰
۹۴۲۲ تپه طاحن آباد آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۳ تپه خولینه آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۴۲۴ تپه خلوت آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۵/۱۴
۹۶۹۹ تپه محمودآباد سفلی آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۵/۲۷
۹۷۰۵ تپه کشاورز ( ۲ ) آذربایجان‌غربی شاهین‌دژ ۱۳۸۲/۵/۲۷
۴۰۵ قره کلیسا ( طاطاوس مقدس ) آذربایجان‌غربی ماکو ۰۸/۰۹/۱۹۱۶
۴۲۸ تپه خلیل آباد آذربایجان‌غربی ماکو ۱۷/۰۹/۱۹۲۲
۸۰۲ پل پنج چشمه آذربایجان‌غربی ماکو ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۳ دخمه سنگی ماکو آذربایجان‌غربی ماکو ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۴ قبرستان پیر احمد کندی آذربایجان‌غربی ماکو ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۰۷ تپه خضرلو آذربایجان‌غربی ماکو ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۱۶۸۵ مقابرصخره‌ای شدی آذربایجان‌غربی ماکو ۰۹/۰۵/۱۹۴۵
۱۷۳۹ قصر باغچه جوق آذربایجان‌غربی ماکو ۲۶/۱۱/۱۹۵۵
۲۲۱۳ ساختمان شهرداری ماکو آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۱۴ عمارت کلاه فرنگی آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۱۵ ساختمان بانک ملی آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۱۶ خانه سنگی جمال خان تیموری آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۱۷ هلال احمر (شیر و خورشید سابق) آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۱۹ خانه علی‌خان بیات آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۲۰ ساختمان قلعه جوق آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۲۲۱ خانه صفرعلی‌خان آذربایجان‌غربی ماکو ۲۰/۰۶/۱۹۵۸
۲۳۵۸ سد پناه‌کندی آذربایجان‌غربی ماکو ۱۱/۱۱/۱۹۵۸
۵۰۷۲ حمام قدیمی ماکو آذربایجان‌غربی ماکو ۰۹/۰۶/۶۱
۶۱۵۷ کلیسای زر زر آذربایجان‌غربی ماکو ۱۴/۱۲/۶۱
۶۲۲۴ حمام پورناک آذربایجان‌غربی ماکو ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۳ پل قور قلوق آذربایجان‌غربی ماکو ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۴ پل قلعه جوق آذربایجان‌غربی ماکو ۱۴/۱۲/۶۱
۶۴۰۵ پل قره کورپو آذربایجان‌غربی ماکو ۱۴/۱۲/۶۱
۱۰ محل یک شهر قدیم آذربایجان‌غربی مهاباد ۲۴/۶/۱۳۱۰
۱۱ گلگا تپه آذربایجان‌غربی مهاباد ۲۴/۶/۱۳۱۰
۲۸۸ دخمه سنگی (فخرگاه) آذربایجان‌غربی مهاباد ۲۹/۹/۱۳۱۶
۶۰۳ تپه سه گردان آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۵ گرد قچی‌آباد آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۶ تپه کیک‌آباد آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۷ تپه دارتوان آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۸ تپه گرد دریاس آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۶۰۹ تپه پشت تب آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۸۸۲ مسجدجامع‌سور‌یا‌مسجدبراق‌سلطان آذربایجان‌غربی مهاباد ۲۵/۰۱/۱۹۳۰
۱۲۳۱ تپه سوان یا گرد سوان آذربایجان‌غربی مهاباد ۰۶/۰۶/۱۹۳۶
۱۲۳۳ قلات کانی سیب آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۷ دژ قلات‌شاه آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۸ طاووس‌تپه(قبورباستانی‌کاگش‌علیا) آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۳۹ تپه و قبرستان چهاردیوار آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۰ شهر زور آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۱ تپه لاس یا گرد لاس آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۲ تپه میرگرد آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۰/۰۱/۱۹۱۷
۱۲۴۹ تپه باستانی محمود کان آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۷/۰۷/۱۹۳۶
۱۶۸۴ اثر برد کنت (تنگ سوراخ ) آذربایجان‌غربی مهاباد ۰۹/۰۵/۱۹۴۵
۳۴۸۵ مقبره بداق سلطان آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۹/۰۶/۱۹۶۰
۴۸۴۸ حمام میرزا رسول آذربایجان‌غربی مهاباد ۰۳/۰۶/۱۹۶۱
۶۱۸۸ حمام لج آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۴/۱۲/۶۱
۷۳۸۳ حوضخانه رستم بیگ آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۶/۰۴/۶۲
۷۷۳۶ خانقاه شمس الدین برهانی آذربایجان‌غربی مهاباد ۲۱/۰۵/۶۲
۹۷۰۱ تپه قزل قوپی آذربایجان‌غربی مهاباد ۱۳۸۲/۵/۲۷
۸۱۵ تپه باستانی گگ تپه (گوگ تپه) آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۶ گرد تپه آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۹ تپه شیطان تختی آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۲۰ تپه کشاویر آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۱۹۴۹ مسجد طاق آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۵/۰۴/۱۹۵۷
۲۰۶۸ پل سید رسول آذربایجان‌غربی میاندوآب ۲۵/۱۰/۱۹۵۷
۶۴۰۲ پل کوسه لر آذربایجان‌غربی میاندوآب ۱۴/۱۲/۶۱
۴۶۷ تپه ملا احمد (گرد ملا احمد) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۸ تپه سوجا آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۶۹ گرد گورا (تپه بزرگ) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۰ گرد چوبکا (تپه کوچک) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۱ گرد حسنعلی بانو آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۲ گرد حسن‌آباد (تپه حسن‌آباد) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۳ گرد کنداونه (تپه قبرستان) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۴ گرد موزا (تپه موزا) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۵ گرد دینخواه آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۶ گرد دلیخی آرخی آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۷ گرد کویک آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۸ گرد قلعه لر آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۷۹ گرد میرآباد (تپه میرآباد) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۰ تپه مملو آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۱ تپه محمد شاه آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۲ شاه سی تپه (شاخسه تپه) آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۳ تپه نظام‌آباد آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۴۸۵ تپه حسنلو آذربایجان‌غربی نقده ۱۴/۰۳/۱۹۲۶
۶۱۵ تپه گرد قورخ آذربایجان‌غربی نقده ۱۸/۰۴/۱۹۲۷
۸۱۱ دژ باستانی قلاتگاه آذربایجان‌غربی نقده ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۸۱۲ تومبولوس(قبورسلاطین‌سیت‌وسکایی) آذربایجان‌غربی نقده ۱۹/۰۶/۱۹۲۸
۲۰۶۴ پل میمنه نقده آذربایجان‌غربی نقده ۲۵/۱۰/۱۹۵۷
۴۳۹۵ تپه آقا بیگلر آذربایجان‌غربی نقده ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۴۳۹۶ تپه بارگی عجم آذربایجان‌غربی نقده ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۴۳۹۷ تپه حسینقلی خان آذربایجان‌غربی نقده ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۴۳۹۸ تپه قنات آذربایجان‌غربی نقده ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۴۳۹۹ تپه شیخ معروف آذربایجان‌غربی نقده ۲۰/۰۲/۱۹۶۱
۶۲۲۵ تپه آرنا آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۲۶ تپه امینلو آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۲۷ تپه کهریزه عجم آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۲۸ تپه رقارنا آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۲۹ تپه قلات آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۳۰ تپه حسینقلی خان آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۳۱ تپه پیزدلیتپه آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۲۳۲ تپه وزنه آذربایجان‌غربی نقده ۷/۷/۱۹۸۱
۶۶۸۰ تپه شیطان آباد آذربایجان‌غربی نقده ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۸۱ تپه تاریخی قره بلاغ آذربایجان‌غربی نقده ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۸۲ تپه تابیه آذربایجان‌غربی نقده ۱۶/۰۳/۶۲
۶۶۸۳ تپه گرد نعلین آذربایجان‌غربی نقده ۱۶/۰۳/۶۲