قلعه مارازاد

در فاصله يک کيلومتری خاور دهکده مرازاد در 45 کيلومتری خاور جلفا واقع شده است. فاصله اين دهکده تا رود ارس 500 متر است. آن چه از قلعه مارازاد باقی مانده ، ديوار های سنگی عظيمی است که قطر آن ها به 4 متر بالغ می شود و از سنگ های بزرگ که بعضی از آن ها 2 متر مکعب پهنا و درازا دارند ساخته شده است. در قسمت های مختلف قلعه بقايای چند برج ديده بانی که محيط دايره آن ها متجاوز از 15 متر است نيز به چشم می خورد. قسمت فوقانی ديوارهای قلعه و برج ها با خشت بنا گرديده و هر خشت دارای درازای 43 سانتی متر و قطر 13 سانتی متر می باشد. گمان می رود که اين قسمت يک جز الحاقی باشد که بعد ها در دوره ساسانی – اشکانی موقع تعمير به قلعه اضافه شده است.