خـانه خـدایـاری

خـانه خـدایـاری

 1. مـوقعیـت بنـا :

مراغه، خیابان اوحدی، كوچه هلاكوخان، بالاتر از مسجد شهدا، پشت گنبد كبود و برج مدور.

2. شـرح مختصـری از بنـا :

این بنا معروف به خانه خدایاری و قدمت آن حدود 70 سال است كه در بافت قدیمی مراغه واقع شده است.

3. مشخصـات فنـی بنـا :

این خانه شامل سه طبقه (زیرزمین، طبقه اول و همكف) و دارای پلانی مستطیل شكل می باشد. نما به صورت قرینه است و پوشش قسمت ورودی خانه به صورت كلیل آذری است. نما دارای تزئینات آجری بطوری كه آجركاری هر قاب بندی متفاوت می باشد. سقف خانه به صورت شیروانی و كف حیاط در قدیم سنگ فرش بود كه در حال حاضر موزائیك شده است. پوشش زیرزمین طاق گنبدی و خانه دارای ستونهای چوبی در داخل و پله های داخلی به صورت دوطرفه است.
4. نـوع مـالكیـت بنـا :

مالكیت بنا خصوصی است.

5. قـدمت بنـا :

خانه، بر طبق شواهد معماری موجود مربوط به اوایل دوره پهلوی (حدود 70 سال قبل) می باشد.

 6. نـوع بهـره بـرداری و خصـوصیـات بـارز بنـا :

كاربری بنا مسكونی است .

از خصوصیات بارز خانه استفاده از قوسهای كلیل آذری و تزئینات زیبا و رنگی (بخصوص رنگ فیروزه ای) در آجركاری نما می باشد.

7. تـزئینـات بكـار رفتـه :

– قاب بندی نما، آجركاری متنوع و استفاده از آجرهای رنگی.

– ستونهای چوبی داخل بنا.

8. تـوضیحـات ضـروری و اختصـاصی بنـا :

در تزئینات نمای خانه از آجرهای رنگی استفاده شده است.