تپه باستانی امام چای

روستاي‌ امام‌ چاي‌ در 28 كيلومتري‌ سراب‌ واقع‌ شده‌ است‌. در شمال‌ شرقي‌ روستا تپه‌اي‌ باستاني‌ به‌ نام‌ امام‌ چاي‌ با ثبت‌ تاريخي‌800 وجود دارد. مساحت‌ تپه‌ نزديك‌ به‌ چهار هزار متر مربع‌ و ارتفاع‌ آن‌ از زمينهاي‌ اطراف‌ در حدود 20 متر مي‌باشد. از اين‌ تپه‌مقداري‌ خاك‌برداري‌ جهت‌ زراعت‌ نموده‌اند و در اين‌ عمل‌ برشهايي‌ عمودي‌ در تپه‌ بوجود آورده‌ است‌ و در اين‌ برشها از بالا به‌پايين‌ چنين‌ وضعي‌ ديده‌ مي‌شود.

1 – مقداري‌ قبور اسلامي‌ كه‌ كاملاً جديد مي‌باشد.

2 – يك‌ رگه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ دورة‌ حيات‌ انساني‌ بر روي‌ تپه‌ با سفالهاي‌ مختلف‌: نخودي‌ و قرمز آجري‌ مربوط‌ به‌ هزاره‌ قبل‌ از ميلاد.

3 – يك‌ رگه‌ آثار خاكستر و زغال‌ از يك‌ آتش‌سوزي‌.

4 – در زير رگه‌ خاكستر يك دوره‌ ديگر تاريخي‌ با سفالهاي‌ مختلف‌ خشت‌ خام‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.